Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία τεσσάρων (4) νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ως ακολούθως:


Α. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

1.Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security)
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government)
3. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)
4.Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Communication and Computer networking Technologies)
5.Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Digital Innovation and Entrepreneurship) (Κόστος Φοίτησης: 3.000€)

Β. Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα: Παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και όλων των εφοδίων μιας υψηλού επιπέδου επιστημονικής εξειδίκευσης. (Κόστος Φοίτησης: 4.000€)

Γ. Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και απόκτηση γνώσης για την επαγγελματική ενασχόληση με την εκπαίδευση. (Κόστος Φοίτησης: 3.000€)

Δ. Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα: Μετάδοση γνώσης σε θεμάτα σχετικά με Πληροφοριακά Συστήματα σε υποψήφιους φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρωμένο υπόβαθρο Πληροφορικής. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η μύηση των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τεχνολογικών ή μη ειδικοτήτων, στα σύγχρονα θέματα των ΠΣ.(Κόστος Φοίτησης: 3.000€)

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου  στην έδρα του Τμήματος και κατόπιν ηλεκτρονικές διαδικασίες μάθησης  με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων εβδομάδων σπουδών των δυο πρώτων εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο η διπλωματική εργασία.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από στην ιστοσελίδα (http://msc.icsd.aegean.gr) έως και την Τρίτη 31 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 22730 82210 ή στείλτε email