Δήμος Λέσβου: Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας

Κατάθεση  αιτήσεων  παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας στους  έχοντες  το δικαίωμα  άνευ δημοπρασίας (όμορους).


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι η ισχύει της αριθ.: ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/τ.Β΄/09-4-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού» (Β΄ 578), παρατείνεται έως 30.4.2017, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4384/26-04-2016 (ΦΕΚ 78 Α ).
            
Παρακαλούνται οι έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας του έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (όμοροι), να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας στα όρια της οποίας δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 6 Μαϊου 2016
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ διατίθεται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ