Προωθούνται τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ - Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Την προώθηση τριών νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑπροκειμένου να καλυφθούν οι τοπικές ανάγκες των περιφερειών, επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης στις δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε στην Ήπειρο. 


O κ. Χαρίτσης, επεσήμανε επίσης ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η αναστροφή της τάσης φυγής των νέων εργαζομένων και επιστημόνων στο εξωτερικό.

Τα τρία αυτά νέα προγράμματα περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και αναλυτικότερα είναι τα εξής:

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής

Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των μαθητών των προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και των μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της Δράσης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και παραμονή των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

-Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥπΠΕΘ - Τομέας Παιδείας (πρώην ΕΥ Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων)

Περίοδος υποβολής από 8/3/2016 έως 15/3/2016

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"» στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «Τεχνική Συνδρομή / Βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ»
-Σε ποιους απευθύνεται
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περίοδος υποβολής:

από 10/3/2016 έως 30/11/2023 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου


Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται: (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

-Σε ποιους απευθύνεται
• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).

Περίοδος υποβολής από 17/3/2016 έως 27/4/2016

Η υποβολή αίτησης / επενδυτικής πρότασης γίνεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.Πηγη enikonomia.gr