Οι αλλαγές που προωθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το ΥΠ.ΕΣ.

Οι αλλαγές που προωθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το ΥΠ.ΕΣ.


Η "Νέα Μεταρρύθμιση" έρχεται να αντικαταστήσει και να διορθώσει τα τρωτά σημεία του "Καλλικράτη", όπως αυτή έχει αρχίσει, ήδη, να επεξεργάζεται, από την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές, τόσο στη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών και τη μεταξύ τους σχέση, όσο και τη σχέση αυτών με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Κεντρικό Κράτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του epoli.gr, στόχος της ομάδας εργασίας του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι:

α. η επαναοριοθέτηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Κεντρικού Κράτους, Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού,

β. η ενίσχυση των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και ιδίων πόρων της, όσο και χρηματοδοτικών "εργαλείων" και Ευρωπαϊκών κονδυλίων,  

γ. η μείωση των πολλαπλών εξωτερικών ελέγχων, που υπόκεινται Δήμοι και Περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών και έλεγχος «εκ των έσω», με νεοσυσταθείσες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, 

δ. η δημιουργία ενός Νέου Κώδικα Δήμων και Περιφερειών,

ε. η βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών και 

στ. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' Βαθμού, με ταυτόχρονη ρύθμιση εργασιακών ζητημάτων.


Πηγη epoli.gr