Συντάξεις 200 ευρώ! Ποιοι θα παίρνουν σύνταξη πείνας

Ως και το 50% φτάνουν οι μειώσεις στις συντάξεις γήρατος όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων σύμφωνα με την η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.


Οι μειώσεις αφορούν ασφαλισμένους που βγαίνουν στη σύνταξη προ του 67ου έτους, έχουν λίγα χρόνια ασφάλισης (λιγότερα από 25 χρόνια ασφάλισης ή 7.500 ΗΑ) και είχαν κατά τα τελευταία έτη του εργασιακού τους βίου χαμηλό μισθό (κάτω των 900 €).

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1-7-2015
1) Με τις διατάξεις του άρθρου 2 (υποπαρ. Ε2 περ. 1) του ν. 4336/2015 επέρχεται μεταβολή ως προς το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης λόγω γήρατος για όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την διάταξη «Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρχίζει από 1/7/2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνο το ποσό σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό).

Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό) ποσό αυτό…».

Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, σύμφωνα με την διάταξη, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου, καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.
2) Στο προσχέδιο άλλωστε του Νέου Ασφαλιστικού που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης» (άρθρο 7) ορίζεται ότι:
«1. Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται σε όλους, όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.
Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών.

Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

2. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας.
Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης».

3) Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) προβλέπεται μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

4) Στην υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015 ορίζεται ότι: «β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές (6-30%), προσαυξάνεται κατά 10% (συνολική μείωση έως 40%!) και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης».

Από τις ανωτέρω διατάξεις μπορεί ο καθένας να κατανοήσει ότι οι μεγάλοι χαμένοι των επόμενων ετών θα είναι όλοι οι ασφαλισμένοι μετά το 1993, δικαιούχοι κατώτερων και κατώτατων συντάξεων, όσοι δηλαδή κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης έχουν λίγα έτη ασφάλισης (κάτω των 25 ετών ή 7500 ΗΑ), με χαμηλές αποδοχές (κάτω των 900 € μικτά), οι οποίοι με τις λεγόμενες αυξημένες ποινές («πέναλτι») λόγω ορίου ηλικίας αποχωρούν από 1 έως 5 έτη νωρίτερα προ του 67ου.

Ας σημειωθεί εδώ ότι ο μέσος όρος που οι νέοι μας εισέρχονται στην αγορά εργασίας είναι τα 30-32 έτη λόγω τής πολύ υψηλής ανεργίας, αλλά, ακόμα και όταν βρουν εργασία, είναι εντελώς απίθανο να εργαστούν αδιαλείπτως έως τα 62 τους έτη με 40 (!) χρόνια ασφάλισης, όπως απαιτούν οι μνημονιακοί νόμοι 4093/2012 και 4336/2015.

Είναι επίσης γνωστό ότι η μερική απασχόληση στις νέες θέσεις εργασίας έχει αυξηθεί κατά 46%, ενώ οι νέες συμβάσεις εργασίας είναι συνήθως υπό καθεστώς υποαπασχόλησης.
Συνεπώς οι περισσότεροι ασφαλισμένοι στο άμεσο μέλλον θα αναγκαστούν να βγουν στην σύνταξη πρόωρα, δηλαδή πριν το 67ο έτος της ηλικίας τους. «Και εκεί τους περιμένει ο μνημονιακός Προκρούστης που θα τους οδηγήσει σε συντάξεις πείνας με εξοντωτικές ποινές μείωσης που φτάνουν ακόμα και το 40%!», όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ.
ΠΕΝΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Η ΓΕΝΙΑ ΝΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ 200 - 300 € !

Παρακάτω ακολουθούν 5 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που καταδεικνύουν όσα παραπάνω υποστηρίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ και τη δημιουργία της νέας γενιάς χιλιάδων συνταξιούχων με συντάξεις 200-300 €!

Παράδειγμα 1: Στα 62 με 15 έτη ασφάλισης, σύνταξη 192 €
Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο, από τα οποία 2½ έτη την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης πενταετία, υπέβαλε συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος τον Ιούνιο του 2015, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320 €, αφού το προνοιακό τμήμα καταργήθηκε με το τρίτο Μνημόνιο για όλους προ του 67ου έτους ηλικίας.
Επί του ποσού αυτού υπολογίστηκε μείωση 30%, δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που προέκυψε υπολογίστηκε περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανήλθε από 1/7/2015 σε 192 € μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 224€! (επιστρέφεται στον συνταξιούχο μόνο η μείωση - «ποινή» του 10%)!
Η σύνταξη αυτή, μειωμένη κατά 30% θα ισχύσει εφ’ όρου ζωής !

Παράδειγμα 2: Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 282 €

Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο υποβάλλει αίτημα για σύνταξης τον Απρίλιο 2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Με αποδοχές της τάξης των 800 €, το οργανικό ποσό είναι 470 €.

Επί του ποσού αυτού θα υπολογιστεί μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου) και στο ποσό που θα προκύψει, θα υπολογιστεί περαιτέρω μείωση - «ποινή» 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη θα ανέλθει σε 282 € μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων (συνολική μείωση 40%) μέχρι το 67ο έτος ηλικίας.

Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 329 € (επιστρέφεται μόνο το 10% στον συνταξιούχο) εφ’ όρου ζωής!

Παράδειγμα 3: Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 300 €

Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο, υπέβαλε αίτημα για σύνταξης τον Ιανουάριο του 2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 800 €, το οργανικό ποσό της σύνταξης ανέρχεται σε 500 €.
Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, δηλ. η σύνταξη ανέρχεται σε 350 € και επί του ποσού αυτού θα υπολογιστεί περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).
Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 300€ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων, μέχρι το 67ο έτος ηλικίας.

Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, η σύνταξη θα επανέλθει στα 350€ (αποδίδεται στον συνταξιούχο μόνο το 10%), την οποία θα λαμβάνει ο συνταξιούχος, μειωμένη κατά 30%, εφ’ όρου ζωής!

Παράδειγμα 4: Στα 62 με 22 έτη ασφάλισης, σύνταξη 315 €

Νέος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται σε ηλικία 62 ετών με 22 έτη συνταξίμου χρόνου.
Το ποσό της πλήρους σύνταξής του υπολογίζεται σε 500 €, αλλά θα λάβει ποσό μειωμένης σύνταξης 315 € από την έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι τον μήνα τον προηγούμενο της συμπλήρωσης του 67ου έτους (συνολική μείωση 40%).

Με τη συμπλήρωση του 67ου θα λάβει σύνταξη 350 € (αποδίδεται στον συνταξιούχο μόνο η μείωση του 10%), δηλαδή μειωμένη κατά 30%, εφ’ όρου ζωής!

Παράδειγμα 5: Στα 62 με 25 έτη ασφάλισης, σύνταξη 360 €

Παλαιός ασφαλισμένος με 25 έτη συντάξιμο χρόνο, υπέβαλε αίτημα για σύνταξη τον Μάρτιο του 2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 1.000 €, το οργανικό ποσό είναι 600 €.

Επί του ποσού αυτού υπολογίστηκε μείωση 30%, (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που θα προκύψει και περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, ο ανωτέρω ασφαλισμένος θα δικαιούται 360 € μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων, μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας (μείον 40%) και 420 € (μείον 30%) εφ’ όρου ζωής!

Όλες οι παραπάνω διατάξεις και υπολογισμοί της υποπαρ. Ε3 του άρθρου 2 ν. 4336/2015 (τρίτο Μνημόνιο) ισχύουν για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Εξυπακούεται ότι αφορά και όλες τις επικουρικές συντάξεις.

Από το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% εξαιρούνται οι νέοι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών. Και αυτοί μετά το 67ο έτος θα λαμβάνουν το 70% (-30%) της σύνταξης που δικαιούνται.


 Πηγη newsit.gr