Έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 οι αιτήσεις για άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Λέσβο

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Λήμνου, Χίου και Σάμου, πληροφορούν τους


κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δε διαθέτουν άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ότι υποχρεούνται έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2016 να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την λήψης αυτής, σύμφωνα με το Νόμο 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α /12-03-2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4235/2014 και 4351/2015 και ισχύει σήμερα).
         
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν άδεια, κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, ο εφοδιασμός των  κτηνοτρόφων με τις σχετικές άδειες καθίσταται επιτακτικός, καθώς οι διάφορες οικονομικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις) οι οποίες λαμβάνονται με την ένταξη τους σε Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συναρτώνται πλέον με  την ύπαρξη άδειας εγκατάστασης και χωρίς αυτήν δεν θα λαμβάνονται.

Επίσης, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν άδειες εγκατάστασης και έχουν επέλθει μεταβολές όπως, αύξηση ζωικού κεφαλαίου, προσθήκη αμελκτηρίων, αλλαγή κατόχου της εκμετάλλευσης, λήξη ενοικιαστηρίου κ.α. πρέπει να γίνει επανέκδοση άδειας, με βάση τα νέα δεδομένα. Αντίθετα κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν άδεια και δεν έχουν υποστεί μεταβολές παραμένουν σε ισχύει.

Σε  κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διαπιστώνεται παράβαση των όρων της άδειας εγκατάστασης, όπως και σ’ αυτές που δεν θα έχουν άδεια εγκατάστασης μετά τις 12-9-2016, θα επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, με αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας, και χορήγηση της αναγκαίας κατά περίπτωση προθεσμίας για την απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση ή β) διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πεντακόσια  (500) ευρώ μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση ή γ) συνδυασμό των κυρώσεων των περιπτώσεων α' και β'.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι παραγωγοί να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ή στα Τμήματα αυτών.

Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Λήμνος  2254029108/2254351244
Μυτιλήνη  2251042090/2251046991/2251046660
Χίος 2271027161/2271353330
Σάμος 2273353435

Ικαρία  2275023235