Σε δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες και τους φορείς το σχέδιο Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων στον Δήμο Λέσβου

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου, έθεσε σε διαβούλευση με τους πολίτες και τους φορείς ένα σχέδιο Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών) που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής του επικράτειας.


Στόχος είναι η θέσπιση κανόνων προκειμένου να προστατευτεί η  ακώλυτη κίνηση των πεζών που αποτελεί ουσιώδη παράμετρο της σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης. Η σύνταξη του κανονισμού έγινε,  έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθημερινή κίνηση των πεζών και δη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή σοβαρά προβλήματα υγείας, εγκυμονούσες, μητέρες με βρεφικά αμαξίδια κτλ.), που υπονομεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου των συμπολιτών μας.

Σκοπός του κανονισμού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών κανόνων και περιορισμών, που θα διέπουν την παραχώρηση της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και τις επεμβάσεις σ' αυτούς κατά τρόπο που: 

Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των πεζών και δη των ΑΜΕΑ
Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτατης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.τ.λ.)

Δεν θα παρεμποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων
Θα αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και αισθητική των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Θα διασφαλίζει την ίση και δίκαιη μεταχείριση αιτημάτων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ή άδειας χρήσης του υπό συγκεκριμένους όρους (άδεια εισόδου- εξόδου, άδεια κατάληψης πεζοδρομίου).

Θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των φιλοξενούμενων στην πόλη.

Ο Κανονισμός αυτός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση του και την υποβολή παρατηρήσεων  έως  την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016
 
Τεκμηριωμένα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από φορείς και πολίτες, θα ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο και  μπορούν να αποστέλλονται στο Δήμου Λέσβου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mantzaris@mytilene.gr


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ


Περιεχόμενα

Άρθρο             1 : Αντικείμενο και σκοπός
Άρθρο 2         : Νομικό πλαίσιο
Άρθρο             3 :        Ορισμοί
Άρθρο             4 : Τρόποι Παραχώρησης Χρήσης
Άρθρο  5 :       Γενικές αρχές και απαγορεύσεις
Άρθρο  6 : Διαδικασία αδειοδότησης
          6.1.          Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων / εμπορευμάτων
          6.2.   Για λειτουργία περιπτέρου
          6.3.   Για τοποθέτηση υλικών/εξοπλισμού εκτέλεσης τεχνικοοικοδομικών εργασιών
          6.4.   Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα
Άρθρο  7 : Καθορισμός τέλους
Άρθρο  8 :  Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις - Πρόστιμα
Άρθρο  9 :  Τελικές ΔιατάξειςΝ Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 5

Άρθρο 1 : Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών ρυθμίσεων, κανόνων και περιορισμών (άρθ. 79 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ.), που θα διασφαλίζουν την έννομη χρήση των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας του Δήμου Λέσβου, από τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, κατά τρόπο που :
1. Θα διαφυλάσσει την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχομένων πεζών και των ΑΜΕΑ.
2. Δεν θα παρεμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.α.).
3. Δεν θα παρεμποδίζει την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των διερχομένων οχημάτων.
4. Θα αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αισθητική των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό προς τα ιστορικά μνημεία, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον.

Άρθρο 2 : Νομικό πλαίσιο
·     Άρθρο 13 του Β.Δ. 24-09/1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171/Α΄/20-10-1958), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α΄/22-10-1980), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε μερικώς και ισχύει σήμερα.
·     Άρθρα 47 και 48 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α΄/23-03-1999)
·     Άρθρα 79 και 285 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006)
·     Άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απόκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010)
·     Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 20592/6524/2012 «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου» (ΦΕΚ 395/Β΄/21-02-2012)
·     Άρθρο πρώτο, Παράγραφος ΣΤ, Υποπαράγραφος ΣΤ.2. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄/12-11-2012), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014)
·     Άρθρο 2 της Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ 52907/2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (ΦΕΚ 2621/Β΄/31-12-2009)
·     Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ 7/2010 «Δημοσίευση απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για ειδικές ρυθμίσεις εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
·     Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ 3/2011 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών''»
·     Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (ΦΕΚ 420/Β΄/16-03-2011)

Άρθρο 3: Ορισμοί
·       Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, νοούνται οι οδοί, τα πεζοδρόμια, οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι και το υπέδαφος αυτών καθώς και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφος αυτών καθώς και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), εφόσον οι χώροι αυτοί αποτελούν προεκτάσεις πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί στην κοινή χρήση (άρθ. 3 του Ν. 1080/1980).
·       Οδοί είναι οι επιφάνειες που προορίζονται για τη δημόσια κυκλοφορία (άρθ. 2 του Ν. 2696/1999 - Κ.Ο.Κ.).
·       Οδόστρωμα είναι το τμήμα της οδού που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχημάτων (άρθ. 2 του Ν. 2696/1999 - Κ.Ο.Κ.).
·       Πεζόδρομοι είναι οι οδοί που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από πεζούς, αλλά και για την είσοδο-έξοδο οχημάτων προς τους χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης και ανεφοδιασμού (άρθ. 2 του Ν. 2696/1999 - Κ.Ο.Κ.).
·       Πεζοδρόμια είναι τα υπερυψωμένα ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενα τμήματα της οδού, που προορίζονται για τους πεζούς (άρθ. 2 του Ν. 2696/1999 - Κ.Ο.Κ.).
·       Ως Πλατείες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, νοούνται οι κοινόχρηστοι χώροι, όσοι από την θέση, έκταση και τον τρόπο κατασκευής τους χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία και παραμονή του κοινού για αναψυχή και για την υπό των καφενείων, εστιατορίων κ.λ.π., τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους. (Νομολογία ΣτΕ 1432/1958).
·       Άδεια Χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι η ατομική διοικητική πράξη παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε τρίτο (ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο)
·       Αυθαίρετη είναι η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια ή κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας (παρ. 15, άρθ. 3 του Ν. 1080/1980).

Άρθρο 4 : Τρόποι Παραχώρησης Χρήσης

Τα τμήματα κοινόχρηστων χώρων, στους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, λειτουργικών στοιχείων περιπτέρων κ.α., καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 2, άρθ. 3 του Ν. 1080/1980).

Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων που δεν βρίσκονται μπροστά από επιχειρήσεις ή στην προβολή της πρόσοψής τους και εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους, απαιτείται πάντοτε η διενέργεια δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και των οικείων διατάξεων του άρθ. 192 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ. Στην περίπτωση αυτή, η Οικονομική Επιτροπή, με απόφασή της, καθορίζει το ύψος του τέλους ως προς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, τη διάρκεια της παραχώρησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων, που βρίσκονται μπροστά από επιχειρήσεις ή στην προβολή της πρόσοψης (ή των προσόψεών) τους, παραχωρείται χωρίς δημοπρασία. Οι χώροι αυτοί ορίζονται από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης επί του κοινόχρηστου χώρου. Επιπλέον, χωρίς δημοπρασία παραχωρείται και η χρήση χώρων για την εκτέλεση τεχνικοοικοδομικών εργασιών κ.α. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η παραχώρηση γίνεται με άδεια Δημάρχου, έπειτα από υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου και καταβολή του αναλογούντος τέλους, που καθορίζεται επίσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/80). Εκτός από το Δήμο Λέσβου, καμιά άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν προς εκμετάλλευση.

Άρθρο 5 : Γενικές αρχές και απαγορεύσεις

§      Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει τη μη ύπαρξη, σε βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ.).
§      Η ύπαρξη παράνομης κατασκευής/εγκατάστασης στον αιτούμενο χώρο αποτελεί κώλυμα για την έκδοση άδειας χρήσης αυτού.
§      Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά, προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών.
§      Δεν επιτρέπεται επέκταση σε κοινόχρηστους χώρους εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κ.α.).
§      Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κοινόχρηστο χώρο είναι να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στην άδεια λειτουργίας τους.
§      Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου η έκθεση τροφίμων και ποτών έξω από την οικοδομική γραμμή, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις (Υ.Α. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012).
§      Οι διάδρομοι που πιθανόν δημιουργούνται εντός του παραχωρούμενου χώρου, προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εξοπλισμού, εμπορευμάτων χώρου και εξυπηρετούν τη λειτουργία της επιχείρησης, λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
§      Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου, εφ' όσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου που δικαιούται τη χρήση αυτού. Εάν όμως οι δικαιούμενοι είναι περισσότεροι του ενός, τότε παραχωρείται η χρήση αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων ή άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.α.).
§      Ο παραχωρούμενος προς χρήση χώρος δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται σε παρακείμενο κατάστημα ή κατοικία, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση (Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986) εκείνου που χρησιμοποιεί ή κατέχει ή διαχειρίζεται (π.χ. οριζόντια ιδιοκτησία) το ακίνητο αυτό (παρ. 4 του άρθ. 3 του Ν. 1080/1980).
§      Σε κάθε περίπτωση, η παραχώρηση χρήσης θα γίνεται με σεβασμό στους αρχαιολογικούς χώρους και τα ιστορικά μνημεία καθώς και στο χαρακτήρα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών όπως π.χ. Αρχαιολογία κλπ.
§      Ο ιδιώτης, στον οποίο παραχωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου, οφείλει να φροντίζει με δικά του μέσα για την καθαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή του. Μετά τη λήξη της Άδειας, υποχρεούται να απομακρύνει το σύνολο των στοιχείων που τοποθέτησε και να επαναφέρει τον κοινόχρηστο χώρο στην αρχική του κατάσταση, διαφορετικά ο Δήμος προβαίνει στην αποκατάστασή του, με δικά του μέσα, καταλογίζοντάς του τη δαπάνη.
§      Δεν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς κ.α.).
§      Βάσει του άρθρου 2 της Υ.Α. 52907/2009 σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κράσπεδου μη συνυπολογιζόμενου), ελεύθερη από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Επομένως, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης πεζοδρομίων πλάτους ίσου ή μικρότερου του 1,50 μ. Επιπλέον, στους πεζόδρομους εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ., για την είσοδο – έξοδο και εξυπηρέτηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ανεφοδιασμού, μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, παρόδιων ιδιοκτησιών κ.α.
§      Απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια Δημάρχου μετά από γνώμη των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών. (άρθ. 48 του Ν. 2696/1999 - Κ.Ο.Κ.)
§      Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εξοπλισμού καταστημάτων ή οικοδομικών υλικών κ.α. στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 6 : Διαδικασία αδειοδότησης

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά,
- στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου, όταν ο αιτούμενος χώρος εμπίπτει στη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης ή
- στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας στην οποία εμπίπτει ο αιτούμενος χώρος.
Στην αίτηση αναγράφονται (παρ. 6, άρθ. 3 του Ν. 1080/1980) :
- το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος,
- το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης
- η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου
- η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.

Αρχικά εξετάζεται αν ο αιτούμενος χώρος περιλαμβάνεται στους επιτρεπομένους. Στη συνέχεια, ζητείται η γνωμοδότηση ή έγκριση συναρμόδιων υπηρεσιών (π.χ. Αστυνομική Αρχή, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.α.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όταν απαιτείται.

Ειδικότερα, η Αστυνομική Αρχή, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της παραλαβής σχετικού ερωτήματος του Δήμου, γνωματεύει εάν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας (παρ. 4, άρθ. 16 του Ν. 1080/1980). Σημειώνεται ότι η εμπρόθεσμη αστυνομική γνωμάτευση είναι υποχρεωτική για το Δήμο. Δηλαδή, εάν η γνώμη είναι αρνητική, ο Δήμος υποχρεούται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας. Εάν η γνώμη είναι θετική, ο Δήμος υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και η παραχώρηση της χρήσης δεν αντιβαίνει σε πολεοδομικές ή άλλου είδους διατάξεις (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 375/1974). Όταν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η άδεια χορηγείται και χωρίς γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής.

Έχοντας τις απαιτούμενες εγκρίσεις, η αιτούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου εξετάζεται από τεχνικής πλευράς από αρμόδιους Τεχνικούς Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ή/και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκύπτει σχεδιάγραμμα που θα συνοδεύει την άδεια.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών και την καταβολή του αναλογούντος τέλους, εκδίδεται η αιτούμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, η ισχύς της οποίας, εκτός από τις περιπτώσεις τεχνικοοικοδομικών εργασιών ή προσωρινών εκδηλώσεων, δεν δύναται να παρατείνεται πέραν του ημερολογιακού έτους (παρ. 11 του άρθ. 3 του Ν. 1080/1980).

Για ανανέωση άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν αίτηση το αργότερο ένα δίμηνο μετά τη λήξη ισχύος αυτής (ετήσιες άδειες) ή πριν απ’ τη λήξη ισχύος αυτής (πρόσκαιρες άδειες), στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία, με συνημμένα δικαιολογητικά : α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 «περί μη τροποποίησης του χώρου που καταλαμβάνει σύμφωνα με την προηγούμενη άδειά του» και β) βεβαίωση από το ταμείο περί μη οφειλής, σύμφωνα με το άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ, και θα καταβάλλουν το αναλογούν τέλος.

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανακαλείται υποχρεωτικώς από τον δήμαρχο εντός δεκαημέρου από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αστυνομική αρχή, όταν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από δημόσια ή δημοτική αρχή. Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται την επιστροφή μόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο για την οποία ανακλήθηκε η άδεια, καθοριζόμενου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ. 7 του άρθ. 3 του Ν. 1080/1980).

6.1. Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων / εμπορευμάτων

Προκειμένου να χορηγηθεί για πρώτη (1η) φορά άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στα αρμόδια γραφεία από 1η Ιανουαρίου έως και 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους, με εξαίρεση τις νέες επιχειρήσεις. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:
α. Βεβαίωση από το ταμείο περί μη οφειλής, σύμφωνα με το άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ.
β. Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας ή πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων για τις περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ή Έναρξη Επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ.  για λοιπές περιπτώσεις.
γ. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα αρμόζουσας κλίμακας, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζονται ευκρινώς, τουλάχιστον :
- η θέση του καταστήματος και το μήκος της πρόσοψης/προσόψεων αυτού
- η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη χώρου,
- οι είσοδοι και τα παράθυρα των καταστημάτων ή κατοικιών, μπροστά απ’ τα οποία βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος,
- οι διαστάσεις πεζοδρομίου (εκτός κρασπέδου), πεζόδρομου, οδού, πλατείας κ.α. της περιοχής ενδιαφέροντος,
- τυχόν δέντρα ή στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, κιγκλιδώματα, παγκάκια, στύλοι κ.α.) μέσα ή κοντά στον αιτούμενο χώρο.  
δ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) των χρησιμοποιούντων ή κατεχόντων ή διαχειριστών (π.χ. οριζόντια ιδιοκτησία) ακινήτων μπροστά απ’ τα οποία βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος,

Σημειώνεται ότι οι πλατείες διατίθενται σε όσους λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα που προβάλλονται σε αυτές, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έπειτα από την έκδοση ειδικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε επαγγελματία, παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του χώρου που αντιστοιχεί στην προβολή του επί της πλατείας. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στον ίδιο, εφόσον κρίνεται ότι δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται από δικαιούμενο ο κοινόχρηστος χώρος που του αναλογεί επί της πλατείας, μπορεί να παραχωρηθεί σε όμορα μ' αυτό καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή τους (παρ. 4 και 5 του άρθ. 3 του Ν. 1080/1980). Η τυχόν παρεμβολή δρόμου (δημοτικής οδού ή δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου) μεταξύ των παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας, δεν εμποδίζει την παραχώρηση σ' αυτά κοινόχρηστου χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήματα αυτά προβάλλονται σε αυτή (Νομολογία του ΣτΕ 2875/1988).

6.2. Για λειτουργία περιπτέρου

Προκειμένου να χορηγηθεί για 1η φορά άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για λειτουργία περιπτέρου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στα αρμόδια γραφεία, συνοδευόμενη από:
α. Βεβαίωση από το ταμείο περί μη οφειλής, σύμφωνα με το άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ.
β. Άδεια εκμετάλλευσης ή απόφαση εκμίσθωσης άδειας περιπτέρου
γ. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα αρμόζουσας κλίμακας, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζονται ευκρινώς, τουλάχιστον :
- η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη χώρου, συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου του περιπτέρου (άρθ. 76 του Ν. 4257/2014),
- οι είσοδοι και τα παράθυρα των καταστημάτων ή κατοικιών, μπροστά απ’ τις οποίες βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος,
- οι διαστάσεις πεζοδρομίου (εκτός κρασπέδου), πεζόδρομου, οδού, πλατείας κ.α. της περιοχής ενδιαφέροντος,
- τυχόν δέντρα ή στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, κιγκλιδώματα, παγκάκια, στύλοι κ.α.) μέσα ή κοντά στον αιτούμενο χώρο.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) των χρησιμοποιούντων ή κατεχόντων ή διαχειριστών (π.χ. οριζόντια ιδιοκτησία) ακινήτων μπροστά απ’ τα οποία βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, συμπεριλαμβανομένου του σώματος του περιπτέρου και των διαδρόμων που πιθανόν δημιουργούνται μεταξύ των λειτουργικών του στοιχείων, θα είναι 7,00 τ.μ. για κάθε περίπτερο.

6.3. Για τοποθέτηση υλικών/εξοπλισμού εκτέλεσης τεχνικοοικοδομικών εργασιών

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση υλικών /εξοπλισμού εκτέλεσης τεχνικοοικοδομικών εργασιών, ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης ή εργολάβος) καταθέτει την αίτησή του στα αρμόδια γραφεία, συνοδευόμενη από:
α. Βεβαίωση από το ταμείο περί μη οφειλής, σύμφωνα με το άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ.
β. Άδεια οικοδομής ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ειδοποίηση της ΥΔΟΜ
γ. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα αρμόζουσας κλίμακας, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζονται ευκρινώς, τουλάχιστον :
- η θέση του ακινήτου και το μήκος της πρόσοψης/προσόψεων αυτού
- η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου προς κατάληψη χώρου,
- οι διαστάσεις πεζοδρομίου (εκτός κρασπέδου), πεζόδρομου, οδού, πλατείας κ.α. της περιοχής ενδιαφέροντος και, όταν απαιτείται, ο προς διαμόρφωση διάδρομος κίνησης πεζών (παρ.3 του άρθ.5 της ΚΥΑ 6952/14-02-2011)
- τυχόν δέντρα ή στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, κιγκλιδώματα, παγκάκια, στύλοι κ.τ.λ.) μέσα ή κοντά στον αιτούμενο χώρο.

Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., της ΚΥΑ 6952/14-02-2011 των Υπουργών ΠΕΚΑ - Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της αποφ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, μέτρα σήμανσης, ασφαλείας κ.τ.λ. Επιπλέον, υποχρεούται να επαναφέρει τον κοινόχρηστο χώρο στην αρχική του κατάσταση, αλλιώς ο Δήμος προβαίνει στην αποκατάστασή του, με δικά του μέσα, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ενδιαφερόμενο.

6.4. Για πραγματοποίηση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.α. ο ενδιαφερόμενος (υπεύθυνος/διοργανωτής) καταθέτει αίτηση, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία της εκδήλωσης. Η αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον ο σκοπός της εκδήλωσης, θα συνοδεύεται από:
α. Βεβαίωση από το ταμείο περί μη οφειλής, σύμφωνα με το άρθ. 285 του Ν. 3463/2006 - Δ.Κ.Κ.
β. Σχεδιάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζονται, τουλάχιστον :
- η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου,
- η θέση του καταστήματος και η πρόσοψη/προσόψεις αυτού, σε περιπτώσεις όπως πραγματοποίηση εγκαινίων κ.α.
Για τη χρήση του χώρου θα καταβάλλεται ειδικό τέλος το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από την Οικονομική Επιτροπή
Για εκδηλώσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό σκοπό, κατατίθεται συνημμένα και καταστατικό του φορέα, ενώ η άδεια χορηγείται χωρίς την καταβολή τέλους.
Η αίτηση κατατίθεται στα αρμόδια γραφεία, ενώ για την έκδοση της άδειας απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γνώμη της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, Αστυνομικής Αρχής και λοιπών συναρμόδιων υπηρεσιών και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις, η άδεια μπορεί να χορηγείται με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα μιας ανανέωσης.
Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται η πώληση προϊόντων και η διανομή διαφημιστικών εντύπων, προς αποφυγή ρύπανσης.

Άρθρο 7 : Καθορισμός τέλους

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (παρ. 1 του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010). Ανάλογα με το είδος χρήσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 3 του Ν.1080/80 όπως ισχύει σήμερα, διακρίνεται σε :
α) ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή - ζώνη που βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Στην περίπτωση αυτή, το τέλος υπολογίζεται για ολόκληρο το έτος, έστω κι αν γίνεται χρήση για μικρότερο χρονικό διάστημα.
β) μηνιαίο κατά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή - ζώνη που βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος, ειδικά σε περιπτώσεις χρήσης από αυτούς που εκτελούν τεχνικοοικοδομικές εργασίες. Για την πληρωμή του ευθύνονται από κοινού και εξ ολοκλήρου, εκείνος που πήρε άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτες του ακινήτου (παρ. 4 του άρθ. 26 του Ν. 1828/1989). Ο μήνας είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το τέλος, ακόμη και αν το χρονικό διάστημα της κατάληψης είναι μικρότερο (Νομολογία ΣτΕ 2356/1985).

Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή μπορεί να μην είναι γενικής εφαρμογής, αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, να αφορά δηλαδή στην χρήση συγκεκριμένου χώρου.

Κατά τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του αφενός μεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν χώρο, αφετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης (Νομολογία ΣτΕ 140/1989 ΔιΔικ 1990 σελ. 1228).

Σε κάθε περίπτωση, το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Ταμείο του Δήμου πριν απ’ την έκδοση της άδειας χρήσης και αναγράφεται σ' αυτή ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης.

Δεν υπόκεινται σε τέλος όσοι χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους ή το υπέδαφος αυτών σύμφωνα με ειδική διάταξη νόμου ή σύμβαση με το δημόσιο που έχει κυρωθεί με νόμο, σε εκτέλεση της οποίας γίνεται χρήση των χώρων αυτών, εφ' όσον από την εν λόγω διάταξη  προβλέπεται απαλλαγή του τέλους (παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν.1080/80).

Άρθρο 8 : Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις - Πρόστιμα

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια της Δημοτικής Αρχής ή κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας (είδος χρήσης, θέση/έκταση του χώρου, χρονική διάρκεια), που διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις αστυνομικές αρχές.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον παραβάτη, εκτός από το αναλογούν τέλος, και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα χρήσης. Σε άλλη περίπτωση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού, ίσου με το διπλάσιο του μεγαλύτερου για όμοια χρήση τέλους κατά τετραγωνικό μέτρο επιτρεπόμενου χώρου. Η επιβολή των παραπάνω προστίμων γίνεται με απόφαση Δημάρχου.

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης καθ' υποτροπή, επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα μέχρι και δύο φορές. Αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο Δήμος, με συνεργείο του, προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτό τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση, που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου, και δεν επιστρέφονται, εάν δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο, που καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης (παρ. 3 του άρθ. 50, Ν. 4257/14). Αν το ανωτέρω πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και μπορούν να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 9 : Τελικές Διατάξεις

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται και στα για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τη σχετική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται όπως ισχύουν κάθε φορά και εφόσον δεν αντίκεινται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση του Κανονισμού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

Προθεσμίες που τίθενται στον παρόντα Κανονισμό σχετικά με τον χρόνο κατάθεσης αίτησης χορήγησης άδειας δεν ισχύουν κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                                                                        & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

          Δημήτριος Μάντζαρης
    Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.                                                                                                                                                                                Νικόλαος Καρασάββας