Εισήγηση πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ στην ΠΕ Β.Α από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Αιγαίου

«Εισήγηση πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»


ΣΧΕΤ.

1. Η αρ. πρωτ. 2395/26-1-2016 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών.
2. Το αρ. πρωτ. 4623/226/17-2-16 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου
Αιγαίου.

3. Το αρ. πρωτ. 7395/363/19-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Αιγαίου
Σύμφωνα με το 1 σχετικό γίνεται σχετ. 2 εισήγηση από τη Δ/νση
Διοίκησης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την πρόσληψη τακτικού
προσωπικού ΠΕ και ΤΕ 10 Θέσεων στις οποίες, προς έκπληξη μας, δεν
γίνεται καμία αναφορά στο κλάδο των γεωτεχνικών. Η εισήγηση προτείνει την
πρόσληψη 5 ΠΕ μηχανικών από τις υπάρχουσες 13 κενές θέσεις στον κλάδο
των μηχανικών και 3 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού από τις συνολικά 4 κενές
θέσεις για τον κλάδο Διοικητικού-Οικονομικού, όταν στον κλάδο των
γεωτεχνικών υπάρχουν οι περισσότερες ελλείψεις και συγκεκριμένα
υπάρχουν 15 κενές θέσεις ΠΕ γεωτεχνικών σε σύνολο 37 κενών θέσεων σε
προσωπικό ΠΕ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Β.Α.) σύμφωνα με το 3
σχετικό.

Στα πλαίσια αυτά, και γνωρίζοντας ότι:

 η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Β.Α
έχει δηλώσει ότι έχει ανάγκη από 6 ΠΕ γεωπόνους και 5 ΠΕ
κτηνιάτρους
 ζητείται η πρόσληψη 5 ΠΕ κλάδου μηχανικών ειδικότητας
ηλεκτρολόγου, τοπογράφου, μηχανολόγου και πολιτικού μηχανικού
ενώ υπάρχουν 2 ΠΕ μηχανικοί αποσπασμένοι από την Π.Β.Α., οι
οποίοι, όταν θα λήξει η απόσπαση τους, μπορούν να επιστρέψουν στις
οργανικές τους θέσεις και να καλύψουν τις θέσεις που αναζητούνται
 η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφού αποτελεί το βασικό παραγωγικό
τομέα με τον οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένος ο μεταποιητικός τομέας,
ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με τον πολιτισμό και την παράδοση των
νησιών του Β. Αιγαίου άρα και το τουριστικό προϊόν,
 η στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας αναδεικνύει τους τομείς της
αγροδιατροφής και του τουρισμού ως κυρίαρχες αλυσίδες αξίας
δίνοντας έμφαση στα τοπικά προϊόντα,
 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας και εν προκειμένω στις ανάγκες των αγροτών
της,

θεωρούμε επιβεβλημένη για την ισόρροπη και εύρυθμη λειτουργία των δομών
της Π.Β.Α. την πρόβλεψη τουλάχιστον δύο (2) ΠΕ γεωπόνων και δύο (2) ΠΕ
ΠΕ κτηνιάτρων στην εισήγηση των 10 προβλεπόμενων θέσεων ΠΕ και ΤΕ
τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το 1 σχετικό στην Περιφερειακή Ενότητα
που θα κρίνει η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι
υπάρχει ανάγκη προτεραιότητας.

Για την ΔΕ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Αιγαίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ