Ανακοίνωση και διευκρινήσεις της Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου για τις δηλώσεις υποψηφίων στις πανελλήνιες εξετάσεις

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός του Φεβρουαρίου, του έτους συμμετοχής τους.


Ειδικά για το 2016, επειδή βρίσκονται σε παράλληλη εφαρμογή και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ δύο συστήματα πανελλαδικών εξετάσεων, έχουν εκδοθεί 4 Εγκύκλιοι για την Αίτηση-Δήλωση των υποψηφίων με τα αντίστοιχα   συνημμένα   υποδείγματα.  

Για   λόγους   εύκολης   διάκρισης   μεταξύ   των   εγκυκλίων   και   των υποδειγμάτων, χρησιμοποιούνται οι λέξεις παλαιό σύστημα και νέο σύστημα. Οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν για την Αίτηση-Δήλωση είναι οι ακόλουθες:

1.         ΘΕΜΑ:     ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ  -  ΔΗΛΩΣΗΣ     ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΣΤΙΣ   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν.4186/2013. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2.         ΘΕΜΑ:     ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ  -  ΔΗΛΩΣΗΣ     ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΣΤΙΣ   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΓΕΛ   ΚΑΙ   ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ   Β'      ΜΕ   ΤΟ   ΠΑΛΑΙΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ   (&   ΑΙΤΗΣΗΣ   ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ).
3.         ΘΕΜΑ:    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν.4186/2013. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
4.         ΘΕΜΑ:     ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α' ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
        Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης είναι 11-29 Φεβρουαρίου του 2016. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση - Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις  μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Λέσβου: http://dide.les.sch.gr και από τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της περιοχής τους.


                                                                                     Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λέσβου