Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 28 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :


Πλαίσιο κειμένου: Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
  ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
-Εισηγητής κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 του δημοτικού ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"»
2
Ορισμός νέου τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
3
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης Καταστατικού και αύξηση Κεφαλαίου της Δημοσυνεταιριστικής Αγροτικής Α.Ε. (πρώην ΕΨΥΠΑΛ)
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
4
Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
-Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ
5
Έγκριση παράτασης συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στο Κοινωνικό Εταιρικό σχήμα στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» και συμμετοχή στην τροποποιημένη πρόσκληση στα πλαίσια του άρθρου 49 του Ν4351 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164) 4/12/2015 παράταση από 1-1-2016 έως 30-6-2016, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6
Ανάκληση της αριθμ. 967/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την "11η Τροποποίηση προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του ΝΠΔΔ Κ.Π.&Α.Δ.Λ." και έγκριση νέας απόφασης αριθμ. 13/2016 που αφορά την "έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κ.Π.&Α.Δ.Λ."
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
7
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη Δ.Ε Πλωμαρίου»
8
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ»
9
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειου κτιρίου τουαλετών στο Γυμνάσιο Πλωμαρίου»
10
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Έργα  πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ-ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ»
11
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
12
Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επέκταση & βελτίωση δικτύου περιπατητικών διαδρομών ΑΞ-4 Π.Α.Α. Δήμου Λέσβου "Περπατώντας στη φύση της Λέσβου"»
13
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 36η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ» 
14
Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (έγγραφο 77012/2015)
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
15
Ορισμός μελών στην Επιτροπή εκτίμησης δύο ακινήτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέων Κυδωνιών της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής
16
Έγκριση δαπάνης για συνδρομή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
17
Έγκριση της αριθ. 203/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Συνέχιση λειτουργίας λαϊκών αγορών και επέκτασή τους καθώς και ίδρυση λαϊκών αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις Δ.Κ. Μυτιλήνης και Πλωμαρίου»
18
Έγκριση της αριθ. 210/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τοποθέτηση πινακίδων για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην Τ.Κ Πλαγιάς»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
19
Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού οχήματος για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
20
Έγκριση απευθείας αγοράς ακινήτου-Αρχοντικό Κατσάνη για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
21
Κήρυξη προμηθευτή ως «Έκπτωτου» λόγω μη εκπλήρωσης συμβάσεων
22
Έγκριση αγοράς βιβλίων με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στη μεταστοιχειώδη εκπαίδευση της μεσοπολεμικής Λέσβου: Αλφαβητισμός των λαϊκών στρωμάτων και καθιέρωση της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης».
23
Αποδοχή πιστώσεων (έγγραφο  80228/30-12-2015)
24
Έγκριση πληρωμής προστίμων-βεβαιώσεων και προσαυξήσεων αυτών στη Δ.Ο.Υ
25
Έγκριση μετακίνησης αιρετών
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
26
Αποδοχή κοινοτικής συνδρομής που αφορά το έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- CERAMEUS»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
27
Αποδοχή παραχώρησης στο Δήμο Λέσβου οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Βατζάκη που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Εφταλού και Σκάλας Συκαμινιάς
28
Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Βαλεντίνου                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ