Συνεδριάζει για τελευταία φορά το 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 21 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 18.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :
Ενημέρωση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την χρήση tablet. Παρακαλούνται οι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν παραλάβει tablet, να τα έχουν μαζί τους.


ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΓΑΛΗΝΟΥ
1
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.650,00 € για εκδηλώσεις Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2015 Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
2

Έγκριση διενέργειας απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων της Ν.Ε.Λ.Ε (πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου) και μεταφορά αυτών στο Δήμο Λέσβου

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
3
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» με MIS 377338 συμβατικού ποσού 50.000,00€ με ΦΠΑ
4
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εντεταγμένης πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013), Μέτρο 321 – ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 949055 συμβατικού ποσού 159.495,96€ με ΦΠΑ
5
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΟΥΤΖΑ – ΛΕΜΟΝΟΥ’’ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
6
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» της εντεταγμένης πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» με κωδικό MIS [175259]
7
Έγκριση αποδοχής πίστωσης από το Περιφερειακό Ταμείο Λέσβου για την εντεταγμένη πράξη με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός Παραλιακής Οδού Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου»2007-2013», ποσού 748,04€
8
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
9
Έγκριση της αριθμ. 203 /2015 αποφάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Συνέχιση λειτουργίας λαϊκών αγορών και επέκτασης τους καθώς και ίδρυση λαϊκών αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις Δ.Κ. Μυτιλήνης και Πλωμαρίου»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
10
Έγκριση: α) της υπ. αριθμ. Μελέτης 2/2015 Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας Δήμου Λέσβου με τίτλο «Δαπάνες Υποστήριξης της Υποψηφιότητας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021», β) Του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας και γ) Την διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για «Δαπάνες Υποστήριξης της Υποψηφιότητας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021»
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11
Έγκριση πληρωμής οφειλής του Δήμου προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α
12
Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών (33.000,00 €)
13
Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών (250.000,00 €)
14
Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Γεν. Γραμ. Αιγαίου
15
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 1085/2015 απόφασης Οικονομική Επιτροπής Δήμου Λέσβου με θέμα «Καθορισμός του τέλους χρήσης των χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Λέσβου έτους 2016»
16
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 1154/2015 απόφασης Οικονομική Επιτροπής Δήμου Λέσβου με θέμα «97η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. Έτους 2015»
17
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 1155/2015 απόφασης Οικονομική Επιτροπής Δήμου Λέσβου με θέμα «Αλλαγή τίτλου Κ.Α. του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. Έτους 2015»
18
Έγκριση νομιμοποίησης μετακίνησης αιρετών
19
Έγκριση της υπ. αρίθμ. 1178/2015 απόφασης Οικονομική Επιτροπής Δήμου Λέσβου με θέμα «Εξέταση αιτήματος της αμιγούς Δημοτικής Επιχειρήσεως με την επωνυμία ‘’Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου’’ (ΔΕΥΑΛ) για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δήμο Λέσβου.
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
20
Έγκριση Οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της πράξης «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου –Υποέργο 4 (Ομάδα 9)» και λοιπών δικαιολογητικών για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου»
21
Έγκριση Οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της πράξης «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου –Υποέργο 1 (Ομάδες 3, 4, 5, 6, 7 & 10)» και λοιπών δικαιολογητικών για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου»


                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ