Αυτοί οι νέοι μισθοί στο Δημόσιο: Τα νέα μισθολογικά κλιμάκια

Για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ


Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο αποσυνδέεται ο μισθός από το βαθμό και ορίζονται τα νέα μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους ανάλογα με την κατηγορία της εκπαίδευσής τους. Έτσι για τους υπαλλήλους με κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ προβλέπονται 19 μισθολογικά κλιμάκια εξέλιξης, ενώ για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΥΕ καθιερώνονται 13 μισθολογικά κλιμάκια.

Για κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενός έτους ο υπάλληλος θα κερδίζει δύο κλιμάκια, ενώ για κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου με την εργασία του θα κερδίζει 6 κλιμάκια.

Η οικογενειακή παροχή για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους καθορίζεται σε 50 ευρώ για το ένα τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για τα δύο τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα τρία τέκνα, 170 ευρώ για τα τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο.

Για τους υπαλλήλους που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται επιπλέον αμοιβή 100 ευρώ.

Πιο αναλυτικά θεσπίζονται 4 νέες κλίμακες βασικών μισθών, αποτελούμενες από 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις κατηγορίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από 19 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Στις κλίμακες αυτές οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταταγούν από την 1η-1-2016 ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα. Η μισθολογική εξέλιξη, δηλαδή η μετάβαση στο εκάστοτε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, θα γίνεται κάθε τριετία για τις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και κάθε διετία για τις κατηγορίες Τ.Ε. και Π.Ε. Σήμερα, η μισθολογική ωρίμανση είναι διετής για όλες τις κατηγορίες.

Οι εισαγωγικοί βασικοί μισθοί, δηλαδή οι βασικοί μισθοί των νεοπροσλαμβανομένων, διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που προβλέπονται από το ήδη ισχύον μισθολόγιο, δηλαδή στα 780 ευρώ για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ, στα 858 ευρώ για τους υπαλλήλους ΔΕ, στα 1.037 ευρώ για τους υπαλλήλους ΤΕ και στα 1.092 για τους υπαλλήλους ΠΕ.

Αυξάνονται τα ποσά των επιδομάτων θέσης ευθύνης που καταβάλλονται στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων. Ειδικότερα, το επίδομα θέσης ευθύνης αυξάνεται:

-από 1.000 σε 1.400 ευρώ για τον γενικό γραμματέα υπουργείου
-από 950 σε 1.150 ευρώ για τον ειδικό γραμματέα υπουργείου
-από 900 σε 1.000 ευρώ για τον γενικό διευθυντή,
-από 400 σε 450 ευρώ για τον διευθυντή,
-από 300 σε 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή
-από 250 σε 290 ευρώ για τον τμηματάρχη.


Πηγη news.gr