Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA 


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA (ΦΕΚ 2126. τ. Β΄/02.10.15)  το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη − EXECUTIVE MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:
           
1. Ελεγκτική − Εταιρική Διακυβέρνηση
2. Διοικητική Επιστήμη
3. Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
4. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μηχανική
           
Το ΠΜΣ διαρκεί δυο εξάμηνα  και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης,  που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε., προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη − Executive MBA  γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι  και διπλωματούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.    

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mba.aegean.gr  έως και την 10 Ιανουαρίου 2016 (Έναρξη μαθημάτων: τέλη Ιανουαρίου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που είναι διαθέσιμη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.


Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καμπούρη Ηλία, τηλ. 2271 0 35120, και στην κ. Βασιλείου Βάσω, τηλ. 2271 0 35122,  e-mail: mba@aegean.gr και στην ιστοσελίδα μας http://mba.aegean.gr.

Σάμιτας Αριστείδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δ/ντης ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

για Στελέχη − Executive MBA