Απόφαση Ε.Γ. ΝΤ ΑΔΕΔΥ Λέσβου

Στην από 2 Οκτωβρίου συνεδρίαση της ΕΓ του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον απολογισμό και προγραμματισμό δράσεων για την τρέχουσα περίοδο, θέματα που αφορούν  πρωτοβάθμιους συλλόγους, οι τρέχουσες εξελίξεις καθώς και λειτουργικά θέματα της ΕΓ.


Είναι γεγονός ότι την τελευταία 5ετία μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων Δημοσίου Τομέα κατά 350.000. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κρίσιμοι τομείς, όπως αυτοί της Υγείας, της Παιδείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ελεγκτικών μηχανισμών, των Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ, να ασφυκτιούν και σε πολλές περιπτώσεις να αδυνατούν ουσιαστικά να λειτουργήσουν λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Βασικές δομές του Δημοσίου λειτουργούν χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων, κατάσταση που όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση και σε αποτελεσματική λειτουργία του Δημοσίου.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το δημοσιο-υπαλληλικό κίνημα συνεχίζουν να διεκδικούν λύσεις στα παρακάτω αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο:

  1. Αυξήσεις στους μισθούς.

Άμεση επανακατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.

Κατάρτιση νέου Μισθολογίου με αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα τελευταία χρόνια.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ακώλυτη μισθολογική – βαθμολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων με την άμεση κατάργηση της σχετικής μνημονιακής διάταξης.

2. Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με στόχο την επαρκή στελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών με προτεραιότητα σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελεγκτικούς μηχανισμούς, Κοινωνική Ασφάλιση και σε όλες τις δομές που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.

Κατάργηση των επισφαλών μορφών εργασίας.

Μόνιμη και σταθερή εργασία.

Πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

3. «Κούρεμα» των στεγαστικών δανείων ή μηδενισμών των επιτοκίων που έχουν λάβει χιλιάδες Δημόσιοι Υπάλληλοι απ’ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δάνεια τα οποία δόθηκαν με διαφορετικό επίπεδο μισθών και τα οποία σήμερα εξυπηρετούνται με επιτόκια πολύ υψηλότερα, ακόμα και από αυτά των ιδιωτικών τράπεζων.

4. Στήριξη του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας.

Ακύρωση των σχεδίων μετατροπής του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό.

Αποκατάσταση, μέσω αυξήσεων, των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις.

Κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείματος.

Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους. Αποκατάσταση των απωλειών λόγω του PSI.

5. Κατάργηση της ρύθμισης που προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη προσδιορίζεται με το Μισθολογικό Κλιμάκιο που είχαν οι υπάλληλοι πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ 5 του Ν. 3986/2011 (Έναρξη ισχύος από 1/7/2011).

Υπολογισμός της σύνταξης με επανακατάταξη με βάση το χρόνο υπηρεσίας στα μισθολογικά κλιμάκια.
6. Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μόνιμων υπαλλήλων.

7. Κατοχύρωση του δικαιώματος των ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και της σύναψης Γενικών και κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασία.

Σε συνέχεια των παραπάνω πάγιων διεκδικήσεων λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Σύσκεψη πρωτοβάθμιων συλλόγων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, για ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχέση με το προσφυγικό-μεταναστευτικό και στήριξη απ΄ την πλευρά των Δ.Υ. στις υφιστάμενες δομές και δράσεις αλληλεγγύης.

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη θεμάτων - ιδιαιτεροτήτων των νησιωτικών περιοχών.
Πραγματοποίηση ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης για το συνταξιοδοτικό –ασφαλιστικό με εξειδικευμένο εισηγητή-τες.

Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΝΤ Λέσβου της ΑΔΕΔΥ για το μήνα Νοέμβριο του 2015.

Πραγματοποίηση ανοιχτής ενημερωτικής εκδήλωσης για τις αλλαγές στο δημόσιο όπως αυτές θα προωθηθούν –επιβληθούν από την κυβέρνηση και το 3ο μνημόνιο.

Συντονισμός πρωτοβάθμιων συλλόγων –ανάληψη δράσεων υποστήριξης πρωτοβάθμιων συλλόγων.
Κατά την πορεία υλοποίησης των παραπάνω θα υπάρχει ενημέρωση των μελών μας και των πολιτών.

Για την Ε.Γ

Του Ν.Τ Λέσβου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ                                                    ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ