Οδηγός για καταθέτες: Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται πλέον με τα capital controls

Αν και η κατάσταση σιγά-σιγά ομαλοποιείται, οι τράπεζες άνοιξαν και μία σειρά συναλλαγών απελευθερώθηκαν, παραμένουν ακόμα πολλοί περιορισμοί για την απρόσκοπτη κίνηση των κεφαλαίων.


Διαβάστε τον σχετικό οδηγό:

Τι ισχύει για τις αναλήψεις μετρητών;

Η ανάληψη μετρητών από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα και πάντως το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως το ποσό των 420 ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα από τραπεζικό κατάστημα;

Η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα επιτρέπεται πλέον μέχρι του ημερήσιου ορίου (του ισόποσου με βάση την ισχύουσα ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία) των 60 ευρώ στο ξένο νόμισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου σε επόμενη ημέρα.

Πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό για συνταξιούχους επιτρέπονται;

Επιτρέπονται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε από 28 Ιουνίου 2015.

Ανάληψη μετρητών από πρεσβείες επιτρέπονται;

Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών.
Επιτρέπεται η χρήση της χρεωστικής κάρτας για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;
Πλέον οι κάτοχοι χρεωστικών καρτών μπορούν και κάνουν χρήση και για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό, τα όρια των αναλήψεων όμως είναι σύμφωνα με το ημερήσιο 60 ευρώ ή/και εβδομαδιαίο μέγιστο όριο ανάληψης των 420 ευρώ που ισχύει και εντός Ελλάδας.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα μου για αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Η συναλλαγή αυτή παραμένει παγωμένη.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/ προπληρωμένη κάρτα μου για να κάνω αγορές στην Ελλάδα;

Οι κάτοχοι πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδας τις κάρτες τους. Το όριο των συναλλαγών τους επιτρέπεται να είναι αυτό που προβλέπει η σύμβαση του κατόχου της κάρτας με την τράπεζα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μου για να κάνω αγορές στο εξωτερικό;

Η συναλλαγή αυτή επιτρέπεται εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό και η συναλλαγή σας γίνεται με τη φυσική σας παρουσία και τη χρήση της κάρτας σας. Μάλιστα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών με όριο μέχρι του ποσού που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα και εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μου για να κάνω αγορές στο Ιnternet;

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι επιτρέπονται οι συναλλαγές χωρίς περιορισμούς, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα τηρούν λογαριασμό σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας μόνο μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα και εντός του ημερήσιου ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών αλλά μόνο για τις ακόλουθες συναλλαγές:

* Αγορές εισιτηρίων αεροπορικών εταιρειών.
* Πληρωμές ξενοδοχείων.
* Ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
* Πληρωμές ταξιδιών και μεταφορών.
* Πληρωμές ψηφιακών παροχών μουσικού περιεχομένου και εφαρμογών (applications).
* Πληρωμές συνδρομών, για εγγραφή ή ανανέωση συμμετοχής μέλους σε επαγγελματικούς συλλόγους (δικηγορικούς, ιατρικούς συλλόγους κ.λπ.) ή για επιστημονικά και λοιπά έντυπα.
* Πληρωμή υπηρεσιών εκπαίδευσης (δίδακτρα, εστίες διαμονής, συνδρομή βιβλιοθηκών κ.λπ.).
* Πληρωμή ασφαλιστικών, ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων.

Οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;

Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες αλλοδαπών τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται τόσο για αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασης του κατόχου με την εκδότρια τράπεζα.

Επιτρέπεται το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών;

Γενικά το άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού δεν επιτρέπεται. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν.
Επιτρέπεται η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό;
Η συγκεκριμένη τραπεζική εργασία δεν επιτρέπεται.

Επιτρέπεται η πρόωρη εξόφληση δανείου;

Πρόωρη, μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας επιτρέπεται μόνο με κατάθεση μετρητών ή με μεταφορά κεφαλαίων (έμβασμα) από το εξωτερικό.

Επιτρέπεται το σπάσιμο προθεσμιακών καταθέσεων;

Η πρόωρη λήξη προθεσμιακής κατάθεσης δεν επιτρέπεται, εκτός αν αφορά αποκλειστικά και μόνο την ισόποση εξόφληση για:

* Οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς,
* Τρέχουσα δόση και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στην ίδια τράπεζα.
* Πληρωμή μισθοδοσίας στην ίδια τράπεζα.
* Πληρωμή νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
* Πληρωμή προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στην ίδια τράπεζα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε καταθετικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Στις περιπτώσεις νοσηλίων και ιατρικών εξόδων πώς γίνεται η πληρωμή;

Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή.
* Μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.
Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.
Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού;
Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
* Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή.
* Μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού 5.000 ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά σε λογαριασμό που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο τον φοιτητή.

Είναι δυνατή η πρόσβαση στις θυρίδες;

Πλέον η πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες για τους κατόχους τους είναι εφικτή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την τήρηση της συνήθους διαδικασίας, δηλαδή με σειρά χρονικής προτεραιότητας, είτε κατόπιν συνεννόησης με την τράπεζα με την οποία συναλλάσσεστε.

Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδας;

Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως το ποσό των 2.000 ευρώ ή το ισόποσο σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές;

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να καταρτίσει σύμβαση με τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση αυτή τη νέα σύμβαση. Ωστόσο δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται από τράπεζα εκτός Ελλάδας.


Πηγή: Τα Νέα