Ψήφισμα διαμαρτυρίας από το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητα των δήμων

 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητα των δήμων.

Σήμερα τη 10η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την αριθ. 48468/6-8-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα τριάντα  (30) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
                ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)   
 Πάλλης Γεώργιος (γραμματέας) 
Αμπουλός Ιωάννης                                                         
Αποστόλου Στέφανος
Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
Βέρρος Ταξιάρχης
Γεωργούλας Ευστράτιος
Δαγκλής Ευστράτιος
Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα
Ιωσηφέλλη Αθηνά
Καραγεωργίου Ευστράτιος
Καραγιάννης Δημήτριος
Καραγιάννης Θεόδωρος
Καρασάββας Νικόλαος
Κατζανός Γεώργιος
Κατσαβέλλης Παναγιώτης
Κατσαρός  Κωνσταντίνος
Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
Κουνιαρέλλης Ηλίας
Κουρτζής Νικόλαος
Πέτρου Δαμιανός
Πνακά Ταξιαρχούλα
Στεργίου Θεόδωρος
Ταμβακέλλης Μιχαήλ
Τζιμής Ευστράτιος
Τσαμπλάκος Προκόπιος
Τσιριγώτη Νίκη
Τσουπής Παναγιώτης
Χαραλάμπους Συμεών
Ψωμάς Νικόλαος

Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος) 
Ακριώτης Δημήτριος 
Αλβανόπουλος Παναγιώτης
Αλεξίου Δημήτριος   
Αντωνέλλη Αναστασία
Αρμενάκας Εμμανουήλ
Γυμνάγος Προκόπιος
Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος
Καρπέλης Νικόλαος
Κουμαράς Αντώνιος
Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ.
Μόλβαλη Ελένη
Ξανθούλης Ιωάννης
Ρούσσης Μιχαήλ
 Χατζηχρήστου Ιγνάτιος

Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου Λέσβου και στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μανταμάδου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Χωριατέλλη Νίκη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Κατά τη συζήτηση του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, αποχώρησαν οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ.  Δαγκλής Ευστράτιος και Καραγεωργίου Ευστράτιος
Κατά τη συζήτηση του 5ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Αρμενάκας Εμμανουήλ
Κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε  ο Δημοτικός Σύμβουλος
      κ. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
Μετά τη συζήτηση του 20ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Θεόδωρος και Γεωργούλας Ευστράτιος
Μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος
     κα Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
     κ.Πέτρου Δαμιανός
Μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Τσιριγώτη Νίκη, Καραγιάννης Δημήτριος
Μετά τη συζήτηση του 36ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα
Μετά τη συζήτηση του 63ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χατζηχρήστου Ιγνάτιος.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 20ο θέμα  Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκε πριν το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσουπή Παναγιώτη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αριθμ. πρωτ 48382/5-8-2015 εισήγηση με θέμα «Διαμαρτυρία για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητα των Δήμων», που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της.
Η εισήγηση έχει ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε
Παρακαλούμε όπως εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου το θέμα της έκδοσης ψηφίσματος, όπως παρακάτω :
Στην αρνητικότατη κοινωνικοοικονομική συγκυρία και κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο σύνολό της, συνακόλουθα και οι δήμοι λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης τόσο σε επίπεδο κρατικών επιχορηγήσεων όσο και σε στελεχιακό δυναμικό, με ΚΑΠ που υπολείπονται κατά πολύ ακόμα και της μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολούν. Προκειμένου λοιπόν να καλύπτουν το έλλειμμα αυτό και να λειτουργούν στοιχειωδώς, προσπαθούν να αντλήσουν έσοδα από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους.
Ωστόσο με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του Ν. 4173/2013 φορολογούνται πλέον αυτοτελώς τα εισοδήματα από δημοτικά ακίνητα με συντελεστή 26% πλέον προκαταβολής ύψους 55% (η οποία λέγεται ότι θα αυξηθεί στο 100% σταδιακά του κυρίως φόρου στα έσοδα από κεφάλαιο).
Με την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, με τον οποίο παρά τις επιταγές του Συντάγματος η Πολιτεία αφαιρεί αντί να εξασφαλίζει πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι αντιμετωπίζονται και φορολογούνται εξομοιούμενοι με κοινές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, αδιαφορώντας για το ότι οι δραστηριότητες των Δήμων δεν είναι επιχειρηματικές αλλά κοινωφελείς και δεν αποσκοπούν στην αποκόμιση κέρδους αλλά στη δυνατότητα χρηματοδότησης του κοινωφελούς σκοπού που επιδιώκουν και πραγματώνουν.
Με δεδομένο ότι οι οδηγίες που δόθηκαν για την σύνταξη του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ έτους 2015 δεν προέβλεπαν τέτοια φορολόγηση και δεν έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις, αιφνιδιαστικά οι Δήμοι βρίσκονται στη δυσχερή θέση των αναγκαστικών τροποποιήσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους με επαχθείς συνέπειες, ενδεχομένως περικοπές έργων αλλά και διακινδύνευση ακόμα και της τακτικής μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους.
Επιπλέον δεν είναι η μόνη νέα φορολογία που έχει επιβληθεί στους Δήμους, δεδομένης της φορολόγησης ΕΝΦΙΑ που τους έχει επιβληθεί από τη χρήση 2014 και επιβαρύνει την κατοχή ακινήτων με εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα και τα κενά, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση αφενός του προϋπολογισμού τους, αφετέρου των ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με την αδυναμία των πολιτών να εκπληρώνουν με συνέπεια τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους Δήμους. Ωστόσο οι Δήμοι όχι μόνο δεν πρέπει να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, αλλά θα πρέπει να τους παραχωρηθεί η είσπραξή του, ώστε να μετατραπεί αυτός ο υφεσιακός φόρος σε αναπτυξιακό και δίκαιο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων και πολεοδομικών υποδομών, που θα επενεργούν θετικά και προσθετικά στην αξία των ακινήτων των δημοτών.
Για τους παραπάνω λόγους διαμαρτυρόμαστε για τη φορολόγηση του εισοδήματος των Δήμων από ακίνητα, καθώς αποτελεί επιβολή ενός ακόμα μέτρου που περικόπτει εισοδήματα των ήδη δοκιμαζόμενων προϋπολογισμών των Δήμων, και ζητάμε των άμεση απόσυρση ή αναστολή των σχετικών διατάξεων.
Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας, ενδεικτικός του μεγέθους της επιβάρυνσης του Δήμου Λέσβου :

ΧΡΗΣΗ 2014
ΧΡΗΣΗ 2013
ΧΡΗΣΗ 2012
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ
460.279,00
200.500,05
190.979,93
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ
27.802,55
0,00
0,00
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ
630.733,35
646.086,23
562.346,54
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ
101.065,99
0,00
0,00
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
22.706,40
22.056,07
20.244,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1.091.012,35
846.586,28
753.326,47
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
151.574,94
22.056,07
20.244,48


Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων ανέφερε μεταξύ των άλλων «Οι Δήμοι μπορούν να γίνουν τα σωσίβια της κοινωνίας.»
« Αυτά τα χρήματα που εισπράττουν οι Δήμοι όχι μόνο δεν πρέπει να φορολογηθούν αλλά αντίθετα θα πρέπει να ενισχυθούν, να μεταφερθούν πόροι από τη Κεντρική Διοίκηση προς τους Δήμους, αυτό αποτελεί πολιτική μας βούληση και διεκδίκηση .Θεωρώ ότι το σκεπτικό, η πολιτική τεκμηρίωση που βγαίνει μέσα από το κείμενο της εισήγησης είναι ότι πρέπει οι Δήμοι να ενισχυθούν, να μπορούν να αξιοποιήσουν την όποια περιουσία τους μικρή ή μεγάλη, αλλά όμως πρέπει να την αξιοποιήσουν, διότι ήδη οι μειώσεις που έχουν προηγηθεί έχουν κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή μας».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τοποθετήθηκαν μέλη του Σώματος και η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, από την οποία προέκυψε η ψήφιση του ψηφίσματος με τις παρακάτω τροποποιήσεις που διατύπωσε ο Δήμαρχος κ. Γαληνός:

Α) Αφαίρεση  του σημείου «Ωστόσο οι Δήμοι όχι μόνο δεν πρέπει να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, αλλά θα πρέπει να τους παραχωρηθεί η είσπραξή του, ώστε να μετατραπεί αυτός ο υφεσιακός φόρος σε αναπτυξιακό και δίκαιο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργων και πολεοδομικών υποδομών, που θα επενεργούν θετικά και προσθετικά στην αξία των ακινήτων των δημοτών».
   
Β}Προσθήκη της πρότασης: «Θα πρέπει, αντιθέτως ,να ενισχυθούν οι Δήμοι προς επιτέλεση των αναγκών των Δημοτών»

Στη συνέχεια
ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Την αριθ. πρωτ. 48382/5-8-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Λέσβου κ. Τσουπή, που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Τσουπή Παναγιώτη
Το  τροποποιημένο εν μέρει κείμενο του ψηφίσματος , όπως προέκυψε από τη διαλογική συζήτηση των μελών του Σώματος και διατυπώθηκε από τον Δήμαρχο κ.Γαληνό
Τη γενόμενη συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΚΔΙΔΕΙ ψήφισμα ενάντια στη  φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητα των Δήμων ως εξής:
Στην αρνητικότατη κοινωνικοοικονομική συγκυρία και κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας στο σύνολό της, συνακόλουθα και οι δήμοι λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης τόσο σε επίπεδο κρατικών επιχορηγήσεων όσο και σε στελεχιακό δυναμικό, με ΚΑΠ που υπολείπονται κατά πολύ ακόμα και της μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολούν. Προκειμένου λοιπόν να καλύπτουν το έλλειμμα αυτό και να λειτουργούν στοιχειωδώς, προσπαθούν να αντλήσουν έσοδα από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους.
Ωστόσο με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του Ν. 4173/2013 φορολογούνται πλέον αυτοτελώς τα εισοδήματα από δημοτικά ακίνητα με συντελεστή 26% πλέον προκαταβολής ύψους 55% (η οποία λέγεται ότι θα αυξηθεί στο 100% σταδιακά του κυρίως φόρου στα έσοδα από κεφάλαιο).
Με την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, με τον οποίο παρά τις επιταγές του Συντάγματος η Πολιτεία αφαιρεί αντί να εξασφαλίζει πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι αντιμετωπίζονται και φορολογούνται εξομοιούμενοι με κοινές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, αδιαφορώντας για το ότι οι δραστηριότητες των Δήμων δεν είναι επιχειρηματικές αλλά κοινωφελείς και δεν αποσκοπούν στην αποκόμιση κέρδους αλλά στη δυνατότητα χρηματοδότησης του κοινωφελούς σκοπού που επιδιώκουν και πραγματώνουν.
Με δεδομένο ότι οι οδηγίες που δόθηκαν για την σύνταξη του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ έτους 2015 δεν προέβλεπαν τέτοια φορολόγηση και δεν έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις, αιφνιδιαστικά οι Δήμοι βρίσκονται στη δυσχερή θέση των αναγκαστικών τροποποιήσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους με επαχθείς συνέπειες, ενδεχομένως περικοπές έργων αλλά και διακινδύνευση ακόμα και της τακτικής μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους.
Επιπλέον δεν είναι η μόνη νέα φορολογία που έχει επιβληθεί στους Δήμους, δεδομένης της φορολόγησης ΕΝΦΙΑ που τους έχει επιβληθεί από τη χρήση 2014 και επιβαρύνει την κατοχή ακινήτων με εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμε να και τα κενά, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση αφενός του προϋπολογισμού τους, αφετέρου των ταμειακών διαθεσίμων, σε συνδυασμό με την αδυναμία των πολιτών να εκπληρώνουν με συνέπεια τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τους Δήμους
   Θα πρέπει, αντιθέτως, να ενισχυθούν οι Δήμοι προς επιτέλεση των αναγκών των Δημοτών.
Για τους παραπάνω λόγους διαμαρτυρόμαστε για τη φορολόγηση του εισοδήματος των Δήμων από ακίνητα, καθώς αποτελεί επιβολή ενός ακόμα μέτρου που περικόπτει εισοδήματα των ήδη δοκιμαζόμενων προϋπολογισμών των Δήμων, και ζητάμε των άμεση απόσυρση ή αναστολή των σχετικών διατάξεων.
Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας, ενδεικτικός του μεγέθους της επιβάρυνσης του Δήμου Λέσβου :

ΧΡΗΣΗ 2014
ΧΡΗΣΗ 2013
ΧΡΗΣΗ 2012
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ
460.279,00
200.500,05
190.979,93
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ
27.802,55
0,00
0,00
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ
630.733,35
646.086,23
562.346,54
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ
101.065,99
0,00
0,00
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
22.706,40
22.056,07
20.244,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1.091.012,35
846.586,28
753.326,47
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
151.574,94
22.056,07
20.244,48

Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Τσουπή Παναγιώτη την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και  κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια.
{ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:
Σύνολο παρόντων: Είκοσι  οκτώ  (28) Δημοτικοί Σύμβουλοι
Πλειοψήφησαν «υπέρ» της πρότασης: Είκοσι πέντε  (25) Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μειοψήφησαν  ψηφίζοντας «Λευκό»: Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ Τσιριγώτη Νίκη, Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα, Καραγιάννης Δ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 528 .

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

                   Συμβουλίου Λέσβου                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ