Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς θα μειώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές

Δυνατότητα να επιλέξετε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή, στην οποία υπάγονται, για μία διετία


Τη δυνατότητα να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή, στην οποία υπάγονται, για μία διετία, και μάλιστα αναδρομικά, έχουν πλέον οι νέοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό προβλέπει σχετική εγκύκλιος, που κοινοποιήθηκε από το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με αυτή, όσοι επιλέξουν να το κάνουν, όχι απλά μπορούν να παραμείνουν σε αυτή την κλάση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, αλλά – επιπλέον – δύνανται να κάνουν αναδρομική χρήση της διάταξης, από 1ης Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς.

Αναλυτικότερα :

Οι νέοι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ υπάγονται σήμερα υποχρεωτικά, βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, στην 1η, 2η ή 3η ασφαλιστική κατηγορία, ενώ στις υπόλοιπες ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες (4η έως 14η) έχουν υπαχθεί προαιρετικά, εφόσον το έχουν αιτηθεί.

Πολύ απλά…

…με τη νέα ρύθμιση, όσοι βρίσκονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στην 1η, ενώ όσοι βρίσκονται στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στη 2η, αλλά ακόμα και στην 1η…..!

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Ο ασφαλισμένος υπάγεται στην κατώτερη κατηγορία, που έχει επιλέξει, από την πρώτη του επομένου έτους, από αυτό, εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση.

Συνεπώς, για αιτήσεις, που υποβάλλονται μέχρι 31/12/2015, η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα γίνει από 1/1/2016 και θα ισχύει μέχρι 31/12/2016.

Κατ’ εξαίρεση, οι ασφαλισμένοι, που επιθυμούν να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αναδρομικά από 1/1/2015, θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός του 2015.
 Μάλιστα, αν έχουν ήδη καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές επί της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, η διαφορά που προκύπτει συμψηφίζεται με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα αφορά στο σύνολο του έτους και όχι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην προκύψει ζήτημα κατά τον υπολογισμό της σύνταξης για τη συγκεκριμένη χρονιά.

ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

Δικαίωμα επιλογής κατώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας έχουν και οι ασφαλισμένοι, που έχουν υπαχθεί  - μετά από αίτησή τους - σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός του 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Για αυτούς τους ασφαλισμένους, η υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία θα αφορά στο χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016. Αναδρομική υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015 δεν είναι δυνατή.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προκειμένου οι ασφαλισμένοι να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης να μην έχουν οφειλές προς το ΕΤΑΑ ή να έχουν υπαχθεί καθεστώς ρύθμισης και να είναι ενήμεροι. 

Για να παραμείνουν στην επιλεχθείσα κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, οι ασφαλισμένοι πρέπει να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ενώ όσοι έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών να μην εκπέσουν αυτής.

Σε αντίθετη περίπτωση, χάνουν το δικαίωμα και επανέρχονται αυτοδίκαια στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα υπαγόταν βάσει του χρόνου ασφάλισής τους, ως να μην είχαν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα.

Το δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται άπαξ. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι,  που θα προχωρήσουν στη σχετική αίτηση, δεν μπορούν να επανέλθουν με νεότερη αίτησή τους, επιλέγοντας άλλη, κατώτερη της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός των περιπτώσεων απώλειας του σχετικού δικαιώματος.

Για παράδειγμα, εάν ένας ασφαλισμένος, που βρίσκεται υποχρεωτικά στην 3η ασφαλιστική κατηγορία και επιλέξει να υπαχθεί στη 2η, δεν μπορεί να επανέλθει με νεότερη αίτησή του ζητώντας να υπαχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Αν χάσει το σχετικό δικαίωμα, μπορεί να το ασκήσει εκ νέου για μία μόνο φορά, κατατασσόμενος στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία από την πρώτη του επομένου της υποβολής της νέας αίτησης μήνα.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι, από 1/1/2017, οι ασφαλισμένοι, που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, επανέρχονται στην ασφαλιστική κατηγορία,  που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης, συνυπολογιζόμενου και του χρόνου κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος είχε υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Ο Παναγιώτης Ζαμπέλης είναι υπεύθυνος λογιστηρίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εταιρεία Unityfour


Πηγή news.gr