Έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία η τροπολογία για τις μετεγγραφές

Τι ορίζει η βουλευτική τροπολογία


Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε η τροπολογία για τις μετεγγραφές που κατατέθηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μαντά, Βίτσα, Παπαδόπουλου και της κα Κατριβάνου. Η εν λόγω τροπολογία ρυθμίζει το καθεστώς των μετεγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ψηφίζεται πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των μηχανογραφικών, η οποία πήρε παράταση και ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου.

Η προεδρεύουσα της Ολομέλειας κα Χαραλαμπίδου ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η τροπολογία με γενικό αριθμό 226 και ειδικό αριθμό 73 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδια άρθρα».

Ως προς το περιεχόμενό της η τροπολογία όπως διαπιστώσαμε είναι πανομοιότυπη με το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές του οποίου έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση αλλά πιθανόν να καθυστερήσει η εισαγωγή του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπως ενημέρωσε το news.gr συνεργάτης της πολιτικής ηγεσίας.

Επίσης περιλαμβάνεται στην τροπολογία και η ρύθμιση για τους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής. 

Ο συνυπογράφων την τροπολογία κ. Μαντάς χαρακτήρισε την εν λόγω τροπολογία επείγουσα για τους λόγους ότι από τη μια ξεκαθαρίζει το τοπίο για την επόμενη χρονιά και πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν το νέο πλαίσιο και από την άλλη λύνει  το πρόβλημα των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής, τουλάχιστον στο μεγαλύτερό του μέρος, παίρνοντας υπόψη και την απόφαση του ΣτΕ, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα για το οποίο πράγματι δεν ευθύνονται ούτε οι φοιτητές ούτε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. «Βρεθήκαμε σε μια δύσκολη συγκυρία και με αυτήν την τροπολογία νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του αντιμετωπίζεται» δήλωσε ο κ. Μαντάς. 

Ο κ. Λαμπρούλης στη δικιά του τοποθέτηση ανέφερε ότι την τροπολογία με γενικό αριθμό 226 και ειδικό αριθμό 73 για τις μετεγγραφές φοιτητών, η οποία ενσωματώνεται και σε άρθρο, βεβαίως, εμείς την καταψηφίζουμε, δεδομένου ότι είναι χειρότερη από το προϋφιστάμενο καθεστώς. Περιμέναμε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Δεν κατετέθη και έχουμε συγκεκριμένη τροπολογία που πιστεύουμε ότι λύνει αρκετά ζητήματα των μετεγγραφών των φοιτητών. 

Τι ορίζει η τροπολογία 

Δικαίωμα μετεγγραφής 

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα. 

Δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή 

Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή α) από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.

Ποσοστό 15% επί των θέσεων

Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Αίτηση για αντίστοιχες σχολές έως 2 διαφορετικών ΑΕΙ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι.

Μοριοδοτούμενα κριτήρια

1.     Κατά κεφαλήν εισόδημα έως 3.000 ευρώ: 5 μόρια
2.     Κατά κεφαλήν εισόδημα έως 3.001  έως 6.000 ευρώ: 4 μόρια
3.     Κατά κεφαλήν εισόδημα έως 6.001 έως 9.000 ευρώ: 3 μόρια
4.     Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3).
5.     Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2).
6.     Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1).
7.     Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1).
8.     Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για την μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9.     Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιουμένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1).
10.  Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον ένα γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).

Περιπτώσεις ισοψηφίας

Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Εκτός ποσόστωσης 15%

Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α ́120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του και
Οι φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή

Η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας της.

Φοιτητές Αρχιτεκτονικής 2014-2015

Οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής δικαιούνται να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή. Εφαρμόζεται και σε αυτούς η ποσόστωση του 15% ενώ ισχύουν τα πιο πάνω μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Όσοι εκ των δικαιούχων φοιτητών δεν μετεγγραφούν θα ληφθεί μέριμνα ώστε:

α) να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα η στέγαση και η σίτισή τους στα Τμήματα ή Σχολές επιτυχίας τους,
β) να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής άλλης Σχολής στον τόπο που επιθυμούν, στην οποία θα μπορούν να μετεγγραφούν με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.

Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α’ 120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του. Η κατηγορία αυτών των δικαιούχων δεν εμπίπτει στο ανώτατο όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εκτείνεται δε και στους επιτυχόντες στις Αρχιτεκτονικές Σχολές κατά τα προηγούμενα του έτους 2014-2015 ακαδημαϊκά έτη.

Δεν εμπίπτουν επίσης στο ανωτέρω ποσοστό δικαιούμενοι μετεγγραφής φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης ΚΥΑ.


Πηγη news.gr