2ο Πρόγραμμα Ανέργων Νέων για τον Τουρισμό-144 θέσεις εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο-Όλες οι λεπτομέρειες

Το Επιμελητήριο Λέσβου, ενημερώνει τα  μέλη του και τους ενδιαφερόμενους ανέργους, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» διοργανώνει σεμινάρια για το 2ο Πρόγραμμα Ανέργων Νέων για τον Τουρισμό, για συνολικά 22 πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 122 απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  στο Β. Αιγαίο.


Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1.1.1986 μέχρι και 31.12.1997.
Το πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση συνολικά 500 ωρών κατάρτισης (80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 420 ώρες πρακτικής εξάσκησης), σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση).  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται, για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ σε 2.458€ και για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι και για τις δυο κατηγορίες:

Αίτηση Συμμετοχής του στο Επιμελητήριο Λέσβου

Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ
Υ/Δ ότι στο διάστημα (από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ΑΣΔ έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) δεν έχει συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.  Δηλαδή πριν από 1/4/2015.
 Υ/Δ ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Επιπλέον, για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ απαιτούνται:

Αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.

Αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της θεματικής του.
Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχει,
Επίσης, επιπλέον για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απαιτούνται:

Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εφόσον υπάρχει
Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει,
Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Επιμελητήριο Λέσβου, κα Μυρτώ Μαζιώτη, τηλ. επικοινωνίας: 22510-28564 / 28431.


Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και των δικαιολογητικών των ωφελουμένων στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λέσβου, λήγει στις 30 Ιουλίου 2015 και ώρα 12.00΄.