Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου κατά της κατάργησης του Φ.Π.Α. στα νησιά του Β. Αιγαίου

Υποβολή της με αριθμό  389/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά: Ψήφισμα κατά της επικείμενης κατάργησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.


Σήμερα την 3η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 31920/29-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα τριάντα εννιά (39) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
                ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)       
Πάλλης Γεώργιος (γραμματέας)                       
Ακριώτης Δημήτριος  
Αλβανόπουλος Παναγιώτης
Αλεξίου Δημήτριος   
Αμπουλός Ιωάννης
Αντωνέλλη Αναστασία                                 
Αποστόλου Στέφανος
Αρμενάκας Εμμανουήλ
Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
Βέρρος Ταξιάρχης
Γεωργούλας Ευστράτιος
Δαγκλής Ευστράτιος
Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα
Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος
Ιωσηφέλλη Αθηνά
Καραγεωργίου Ευστράτιος
Καραγιάννης Δημήτριος
Καραγιάννης Θεόδωρος
Καρασάββας Νικόλαος
Καρπέλης Νικόλαος
Κατζανός Γεώργιος
Κατσαβέλλης Παναγιώτης
Κατσαρός  Κωνσταντίνος
Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
Κουμαράς Αντώνιος
Κουρτζής Νικόλαος
Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ.
Μόλβαλη Ελένη
Ξανθούλης Ιωάννης
Πέτρου Δαμιανός
Ρούσσης Μιχαήλ
Στεργίου Θεόδωρος
Τζιμής Ευστράτιος
Τσαμπλάκος Προκόπιος
Τσιριγώτη Νίκη
Τσουπής Παναγιώτης
Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
Ψωμάς Νικόλαος

Γυμνάγος Προκόπιος
Κουνιαρέλλης Ηλίας
Πνακά Ταξιαρχούλα
 Ταμβακέλλης Μιχαήλ
 Χαραλάμπους Συμεών
Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος) 
          
            

         Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Χωριατέλλη Νίκη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γυμνάγος
Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φλώρος
Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ .Κουνιαρέλλης, Χαραλάμπους
Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης Θεόδωρος
Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Πέτρου Δαμιανός.

       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,
        λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους:

1.  Δυνατότητα εξυπηρέτησης αναγκών καθαριότητας βάσει του άρθρου 49 του  Ν. 4325/2015 με
     σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας, με τους προσληφθέντες της ΣΟΧ1/2014 Ανακοίνωσης του
     Δήμου Λέσβου
2.  Έγκριση ανάθεσης εργασιών-υπηρεσιών σε τρίτους
3.  Έγκριση 37ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2015
4.  Έγκριση 38ης τροποποίησης προϋπολογισμού 2015
5.  Ψήφισμα κατά της επικείμενης κατάργησης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του
      Βορείου Αιγαίου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ως εξής:
ΚΡΙΝΕΙ τα προτεινόμενα θέματα   1,2,3,4,5 ομόφωνα ως κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., ως έκτακτα.


Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα. Αντωνέλλη Αναστασία η οποία αναφέρθηκε στην επικείμενη από την κυβέρνηση κατάργηση του μειωμένου Φ.Π.Α. που ισχύει για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και ζήτησε από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδώσει ομόφωνα ψήφισμα αντίθετο στην κατάργηση του μειωμένου Φ.Π.Α.
Το κείμενο του ψηφίσματος  που διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση του θέματος έχει ως εξής:
 «Το Δ.Σ. Λέσβου ομόφωνα είναι αντίθετο στην κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας, σε μια περίοδο μάλιστα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του πολύπλευρου προβλήματος της τεράστιας εισδοχής προσφύγων, το οποίο μόνοι μας και αβοήθητοι αντιμετωπίζουμε.
Η οικονομία του νησιού μας θα υποστεί ισοπέδωση αν καταργηθεί ο μειωμένος Φ.Π.Α. την ώρα που αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση που προσπαθούμε και αυτή αβοήθητοι να αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό και ζητάμε όχι μόνο να μην καταργηθεί ο μειωμένος Φ.Π.Α., αλλά αντίθετα να καταργηθεί για τα είδη πρώτης ανάγκης.
Ο μειωμένος Φ.Π.Α. αποτελεί λόγο εθνικής σημασίας πέρα του ότι είναι αντισταθμιστικό όφελος στα κόστη που η νησιωτικότητα δημιουργεί. Προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως εκ τούτου δηλώνουμε ότι δεν θα δεχθούμε καμία αλλαγή του και θα είμαστε απέναντι σε όποιον το τολμήσει.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ύστερα από την οποία

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας. Αντωνέλλη Αναστασίας
Το κείμενο του ψηφίσματος, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε, αναγνώσθηκε στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
Τη γενόμενη συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν απόψεις-θέσεις-αντιρρήσεις  σε επιμέρους κομμάτια του κειμένου του ψηφίσματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υιοθετεί το εξής ψήφισμα: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου ομόφωνα τίθεται κατά της επικείμενης κατάργησης του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά του Βορείου Αιγαίου».

Αναθέτει στον Δήμαρχο κ.Γαληνό την εκτέλεση της παρούσας απόφασης και κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 389.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
                    Συμβουλίου Λέσβου
                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ