Επιστολές του Δημάρχου Λέσβου στην Ευρώπη με θέμα την αυξανομένη ροη μεταναστών στην Λέσβο

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schultz και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean – Claude Junker


Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schultz και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean – Claude Junker, την παρακάτω επιστολή με θέμα τις αυξανόμενες αφίξεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο, με στόχο να δοθεί η δέουσα Ευρωπαϊκή διάσταση στο ζήτημα που ταλανίζει τους τελευταίους μήνες το νησί μας. Ακολουθεί η Αγγλική και η μεταφρασμένη στα ελληνικά επιστολή.

Subject: The issue of migration in Lesvos island Greece

Dear Honourable Mr. President,

Throughout history people have migrated from one place to another. Today, large numbers of migrants and refugees are trying to reach European shores and escape from political oppression, war and poverty, looking for a better life.

For many months now, the Greek island of Lesvos has become the entry point to Europe for thousands of migrants that arrive every day. A small island of 85.000 inhabitants, assumed the responsibility to deal with the major issue of migration for the Europe of millions of inhabitants. We took action because we believe in the core European values of solidarity, equality as well as the respect for human life and rights. Values that comprise the cornerstone of the European Union as its founding fathers visioned it. Today, the island of Lesvos, as a whole, is fighting to prove that such a European Union still exists.

You should not let this small island to carry the heavy burden of implementing European policies. Policies, that should compel Turkey to respect its international treaties and cooperate to implement an effective deterrence policy regarding the migration issue. Policies, that lack coherency, effectiveness and thus force us to carry the heavy cross of an inherently complex matter such as that. All these months, we as the local administration, along with volunteers from the local community, try to deal with a problem that exceeds our capacity and resources by far. We are obliged to take action,  because we cannot stand the loss of life, the odious exploitation of our fellow humans and last but not least because we grew up  listening stories of our forefathers that fled Asia Minor to save themselves and came to Lesvos as refugees too.     

The day that Greece entered the European family, we felt that we were part of a coalition of nations with common values that support each other in the time of great need. Now, in a period of great crisis we experience the cruelty of solitude and abandonment. You should understand that it is the very soul of Europe that is at stake right now and either that soul exists today in Lesvos or it does not exist anywhere. So Ι urge you to take immediate action upon this matter and show the international community and the world that a Union of solidarity, of compassion, of common values still has a beating heart, and that heart beats in the European boarder of Lesvos.

Thank you in advance for your help. I remain at your disposal for further clarifications or even schedule a hearing to address upon the aforementioned matter.      Yours Sincerely
Mayor of Lesvos


Spiros Galenos 


Θέμα: Το ζήτημα της μετανάστευσης στη Λέσβο

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι άνθρωποι μεταναστεύουν από μέρος σε μέρος. Σήμερα ένας τεράστιος αριθμός μεταναστών και προσφύγων προσπαθούν να φτάσουν στις Ευρωπαϊκές ακτές και να ξεφύγουν από την πολιτική καταπίεση, τον πόλεμο και τη φτώχια, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Για πολλούς μήνες τώρα το Ελληνικό νησί της Λέσβου έχει μετατραπεί σε σημείο εισόδου της Ευρώπης για χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν εδώ κάθε μέρα. Ένα μικρό νησί της Λέσβου των 85.000 κατοίκων ανέλαβε την ευθύνη να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της μετανάστευσης για λογαριασμό της Ευρώπης των εκατομμυρίων κατοίκων. Αναλάβαμε δράση γιατί πιστεύουμε στις θεμελιώδεις Ευρωπαϊκές αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης αλλά και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ζωής. Αρχές οι οποίες αποτελούν τη θεμέλια λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτές της. Σήμερα το νησί της Λέσβου αγωνίζεται να αποδείξει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει.

Δεν πρέπει να αφήσετε ένα μικρό νησί να σηκώσει το βάρος της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών πολιτικών. Πολιτικές οι οποίες θα έπρεπε να επιβάλλουν στην Τουρκία να εφαρμόσει τις συνθήκες που έχει υπογράψει καθώς και να συνεργαστεί στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής αποτρεπτικής πολιτικής σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης. Πολιτικές οι οποίες στερούνται συνοχής, αποτελεσματικότητας και συνεπώς αναγκάζουν εμάς να σηκώσουμε το βαρύ σταυρό ενός εγγενώς πολύπλοκου ζητήματος.

 Όλους αυτούς τους μήνες, η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με εθελοντές από την τοπική κοινωνία, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα το οποίο ξεπερνά τις δυνατότητές μας κατά πολύ. Είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων να αναλάβουμε δράση γιατί δεν μπορούμε να ανεχτούμε την απώλεια άλλων ζωών, την απεχθή εκμετάλλευση των συνανθρώπων μας και τέλος γιατί μεγαλώσαμε με τις ιστορίες των προγόνων μας οι οποίοι έφυγαν από τη Μικρά Ασία για να σωθούν και ήρθαν στη Λέσβο ως πρόσφυγες και αυτοί.
Την ημέρα που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, θεωρήσαμε ότι είμαστε πλέον μέρος μιας συμμαχίας εθνών με κοινές αρχές, τα οποία αλληλοϋποστηρίζονται σε στιγμές ανάγκης. Τώρα, σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης, βιώνουμε την σκληρή εμπειρία της μοναξιάς και της εγκατάλειψης. Πρέπει να καταλάβετε πως το διακύβευμα είναι η ίδια η ψυχή της Ευρώπης και αυτή η ψυχή είτε υπάρχει σήμερα στη Λέσβο είτε δεν υπάρχει πουθενά. Κάνω έκκληση λοιπόν να αναλάβετε άμεση δράση σχετικά με το θέμα, δείχνοντας στην Διεθνή Κοινότητα και στον κόσμο ότι η Ένωση της αλληλεγγύης, της συμπόνιας και των κοινών Ευρωπαϊκών Αρχών έχει ακόμα μια καρδιά που χτυπά, και αυτή η καρδιά χτυπά στο Ευρωπαϊκό σύνορο της Λέσβου

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ακόμα και για μια προσωπική ακρόαση ώστε να σας εκθέσω τις θέσεις μου σχετικά με το θέμα.

        Με εκτίμηση,
Δήμαρχος Λέσβου

         Σπύρος Γαληνός