ΟΑΕΔ: Πως θα πάρετε το νέο επίδομα των 535 ευρώ

ΟΑΕΔ: Πως θα πάρετε το νέο επίδομα των 535 ευρώ


Η Α.Σ. «Περιβαλλοντικό Πάρκο Αναπτυξιακή» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Συνέργεια για την Απασχόληση στη Δυτική Αθήνα», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 άνέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ αλλά και νέους Επιστήμονες (μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) καθώς και ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Για τους άνεργους ωφελούμενους:
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Β) Για τους νέους επιστήμονες θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Να μην έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρονικό κτήσης του πτυχίου τους. Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών.
Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα την Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) πλην των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανηλίκου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από ΔΟΑΤΑΠ.
Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της ένταξης δραστηριότητας τους, το ατομικό εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχτεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιριών:
Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.).
Αστικές μη Κερδοσκοπικές εταιρίες.
Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα ένταξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.. εκτός της ένταξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.
Γ) Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ:

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000,00€ για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, η αντικειμενικό εισόδημα τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια εισοδήματος.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης ορίζεται στα όρια του Νομού Αττικής και δη του Δυτικού Τομέα της περιφέρειας Αττικής. Αναφορικά με τις περιοχές παρέμβασης σημειώνονται όλοι οι Δήμοι του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου) και με επίκεντρο το Δήμο Ιλίου.

Η ΠΡΑΞΗ

Στόχος της πράξης
είναι η οικονομική και κοινωνική ένταξη 82 ωφελούμενων εκ των οποίων:
70 ωφελούμενοι να ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων και οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ).
12 ωφελούμενοι να προσληφθούν σε επιχειρήσεις.
Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη
Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεομένων με τους σκοπούς της πράξης (319).
Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας.
Μελέτη αποτύπωσης των δυνατοτήτων εφαρμογής κοινωνικής οικονομίας.
Μελέτη παρεμβάσεων Εταιρικής Κοινωνικής.
Μελέτη μοντέλων βιώσιμης εργασιακής ένταξης ανέργων.
Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελούμενων και εργοδοτών.
Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελούμενων και εργοδοτών.
Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελούμενων και εργοδοτών-ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων.
Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.
Ραδιοφωνικό σποτ.
Παραγωγή έντυπου υλικού.
Πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ημερίδες, forum, συνέδρια).
Ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Κατάρτιση ωφελούμενων.
Κατάρτιση στις βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας ίδρυση ατομικής επιχείρησης (21 ωφελούμενοι x 103 ώρες x 5€/ώρα).
Κατάρτιση στις βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (21 ωφελούμενοι x 103 ώρες x 5€/ώρα).
Κατάρτιση στις σύγχρονες τεχνικές λειτουργίας επιχειρήσεων περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος (20 ωφελούμενοι x 103 ώρες x 5€/ώρα).
Κατάρτιση στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας- τεχνικά επαγγέλματα διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και καθαρισμού (20 ωφελούμενοι x 107 ώρες x 5€/ώρα).
Δικτύωση.
Φυσική δικτύωση.
Ηλεκτρονική δικτύωση.
Συντονισμός -διαχείριση πράξης.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συντονιστής φορέας και μέλη σύμπραξης:
Συντονιστής: Οργάνωση ΓΗ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία.
Ε Γούλας και ΣΙΑ ΟΕ (QAS).
Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).
Κέντρο δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «Εξέλιξη ΑΕ».
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY AIT).
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR ELEMENTS).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:
Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
Νομιμοποιητικά Έγραφα για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση.
Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης και του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.
Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης για Προστατευόμενα μελή που δεν φαίνονται στο Εκκαθαριστικό.
Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αν ο αιτών /ουσα είναι εγγεγραμμένος/η σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο, για το τρέχον οικονομικό έτος για τυχόν εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος.
Δήλωση εξουσιοδότησης για χρήση των προσωπικών του στοιχείων.
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για όσους έχουν Εντοπιότητα.
Βιογραφικό σημείωμα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στάθμιση του προφίλ των ωφελουμένων (γενικά κριτήρια). Τα στοιχεία που οδηγούν στη στάθμιση των καταλληλότερων ωφελούμενων σχετίζονται με τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την κωδικό αριθ. 40 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής, δηλαδή να άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι: Νέοι επιστήμονες (μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω Πρόσκληση. Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.

τα κριτήρια ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και την πιθανή στόχευση με βάση τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που θα επιδείξουν ενδιαφέρον. Πρόσθετα (ειδικά) κριτήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης θα αναφέρονται στα εξής:

Χρόνος ανεργίας (Πρόληψη: Προώθηση νέων κάτω των 25 ετών και πριν συμπληρώσουν 6 μήνες ανεργίας και των άνω των 25 ετών πριν συμπληρώσουν 12μηνη διάρκεια ανεργίας, για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, Θεραπεία: Για ανέργους με διαστήματα ανεργίας μεγαλύτερα των ανωτέρω).
Οικονομική και κοινωνική κατάσταση (Πολύτεκνοι, ΑμΕΑ, κ.λ.π.).
Η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψηφίου καταρτιζόμενου για συμμετοχή (διερευνάται μέσω της συνέντευξης).
τη διαδικασία διάγνωσης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η συνέντευξη θα κινηθεί σε προκαθορισμένα πλαίσια αυτοπαρουσίασης κάθε υποψήφιου, ερωτήσεων – απαντήσεων, συζήτησης, κατάθεσης προσωπικών απόψεων και κριτικής ανάλυσης της αναγκαιότητας υλοποίησης του συγκεκριμένου Σχεδίου. Μέσα από την συνέντευξη θα εκμαιευτεί η προδιάθεση και θέληση κάθε ωφελούμενου να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να αυξήσει το επίπεδο δεξιοτήτων του, καθώς και η πρόθεση και ο τρόπος που θα τις χρησιμοποιήσει, προκειμένου να τις εφαρμόσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και σε μελλοντική απασχόληση. Επιπλέον θα εκτιμηθεί η αναγκαιότητα και χρησιμότητα υλοποίησης του Σχεδίου της Α.Σ., με βάση την κατάθεση των προσωπικών απόψεων των υποψηφίων. Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινούνται οι ερωτήσεις της συνέντευξης θα είναι:

Η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του/ης υποψηφίου/ας, που θα προκύπτει, τόσο από τις απαντήσεις, όσο και από τις μη λεκτικές αντιδράσεις του/ης.
Η δυνατότητα που έχει να παρακολουθήσει τις δράσεις του Σχεδίου και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.
Η διερεύνηση ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο/η κάθε υποψήφιος/η και τα οποία δεν είναι εύκολο να ανιχνευτούν από το βιογραφικό σημείωμα.
Η συνέντευξη, τέλος, θα γίνει με την συνδρομή κοινωνιολόγων – ψυχολόγων και συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της Α.Σ.