Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου

Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.


Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 56055/4350/02-12-2014 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, Τμήμα Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων και το αρ. πρωτ. Οικ. 1332/01-04-2014 έγγραφο Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ με θέμα «Επικαιροποίηση Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ενόψει Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Β.Α. θα πρέπει:
  • Να είναι συμβατός με το νέο ΕΣΔΑ (2014) και ειδικότερα με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπονται σε αυτόν.
  • Να συνάδει ο σκοπός και οι στόχοι του με αυτούς του Ν.4042/2012 ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και ιδιαιτέρως:
-       Στην ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.
-       Στην επίτευξη των τιθέμενων (για το 2020), στόχων συμπεριλαμβανομένων των στόχων της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και ανάκτησης μετά από χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών (άρθρο 27 του Ν.4042/2012), της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (άρθρο 41 του ανωτέρω νόμου), καθώς και των στόχων που τίθενται στην ειδικότερη νομοθεσία περί εναλλακτικής διαχείρισης.
Οι αναθεωρήσεις των ΠΕΣΔΑ της χώρας (2015) για πρώτη φορά γίνονται με αρκετά πραγματικά δεδομένα παραγωγής αποβλήτων από ζυγίσεις στους ΧΥΤΑ, ΚΔΑΥ, ΜΕΑ, ΣΕΔ κλπ και με κατευθύνσεις από τον αναθεωρημένο ΕΣΔΑ (2014) βάσει του Ν.4042/12.
Με βάσει τα παραπάνω ο Δήμος Λέσβου και ο ΦοΔΣΑ 1ης Δ.Ε. (ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.) προτείνουν:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Να χρησιμοποιηθούν τα ζυγολόγια του ΧΥΤΑ Λέσβου για τις πλήρεις χρονιές 2013 και 2014 και τα στοιχεία για την ανακύκλωση 2013-2014.
Για το σκοπό αυτό επισυνάπτουμε τα Ερωτηματολόγια ΧΥΤΑ της ΔΕΔΑΠΑΛ και Ετήσιες Εκθέσεις υλικών συσκευασίας. Πέραν τούτων κρίνουμε πως πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ετήσιες εκθέσεις διαχειριστών που βρίσκονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
2. Στην μελέτη του ΠΕΣΔΑ Β.Α. 2015, να συμπεριλαμβάνονται ΟΛΕΣ οι κατηγορίες αποβλήτων του ΕΣΔΑ κατ' αντιστοιχία, για να είναι δυνατή η παρακολούθηση των στόχων, η συνδιαχείριση κλπ., όπως και στους άλλους ΠΕΣΔΑ της χώρας.
3. Να γίνεται αναλυτική αναφορά στην Ζώνη Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΖΕΔΑ) (σελ. 8, 63, του 9ο παραδοτέο ΕΣΔΑ) που προβλέπεται για τις νησιωτικές περιοχές. Η πρόταση για θεσμοθέτηση ΖΕΔΑ Π.Β.Α. θα πρέπει να συνδέονται με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης (στο ΠΕΠ, ΕΠΠΕΡΑΑ, Υπ. Εσωτ., ΠΑΑ κλπ) για την καλύτερη και ειδική σε πολλές περιπτώσεις διαχείρισης (λόγω διασποράς και εποχιακής διακύμανσης) του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που υπερβαίνουν το μόνιμο πληθυσμό του νησιού.
     Γενικά δεν γίνεται αναφορά στην ειδική αντιμετώπιση του ΕΣΔΑ στη νησιωτική χώρα. [βλ. Σελίδες 6, 8, 28 (ΟΤΚΖ), 31 (Βιομηχ.), 36 (ΑΣΑ), 39 (ΗΣ+Σ), 40 (Ιλύς), 43, 44 (Βιομηχ.), 50 (ΑΥΜ), 52 (ΑΕΚΚ), 57, 58 (Ειδικά για τα νησιά) κλπ του 9ο παραδοτέο ΕΣΔΑ, καθώς και του Κεφάλαιο 3.6 σελίδες 60 έως 80].
4. Να εξειδικευτούν σε χάρτες για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα κριτήρια καταλληλότητας και χωροθέτησης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, βάσει του κεφ. 3.7 του 9ο παραδοτέο ΕΣΔΑ και να συνδέονται με τις προτάσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, που βρίσκεται υπό εκπόνηση Β1 Στάδιο.
5. Για τα Υλικά Συσκευασίας οι στόχοι σχεδιασμού 2020 του ΕΣΔΑ να ενημερωθούν στον ΠΕΣΔΑ. Επίσης να συμπεριληφθεί η χωριστή συλλογή Βρώσιμων Ελαίων και Λιπών, βάσει ΕΣΔΑ (Σελ. 31, 35, 69, ΙΙΙ-7 του 9ο παραδοτέο).
6. Να διορθωθεί όπου Δήμος Μυτιλήνης μετά το 2011 σε Δήμο Λέσβου. Επίσης, γίνεται συχνά μπέρδεμα και ο Νομός αναφέρεται ως Νήσος.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ)
1. Συλλογή – Μεταφορά ΑΣΑ (Αποκομιδή):
ð Καθιέρωση προγράμματος ανακύκλωσης χωριστής συλλογής 4 ή 3 ρευμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) σε διαφορετικούς κάδους σε ολόκληρο το νησί με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Προτείνεται από το υπό εκπόνηση Master Plan Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου:
-        Ένα σύστημα συλλογής 2 κάδων, χρώματος μπλε με διαφορετικού χρώματος καπάκι, ένας για Χαρτί-Χαρτόνι και ένας για Μέταλλα–Πλαστικά-Τetrapak και είσοδος ΑΥ μέσω σχισμής και οπών αντίστοιχα. Οι κάδοι θα είναι διαφόρων μεγεθών για τοποθέτηση και σε στενούς δρόμους με ανάλογα Α/Φ οχήματα.
-        Για το γυαλί, προτείνονται κώδωνες, μικροί και μεγάλοι που θα τοποθετηθούν εστιασμένα σε μεγάλους παραγωγούς και συγκεκριμένα σημεία (εστιατόρια, μπαρ, ποτοποιίες, αστικά σημεία ανακύκλωσης γειτονιών κλπ.) και
-        Διερευνάται και η χρήση μεικτών συστημάτων ανακύκλωσης πέρα των παραπάνω, (όπως, περιοχές με μπλε κάδους σε ενιαίο χωριστό ρεύμα ΑΥ (μεικτά), αστικά σημεία ανακύκλωσης ‘’Green Point” πολλών ρευμάτων εντός σχεδίου κλπ), όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά & οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο.
ð Καθιέρωση προγράμματος ΔσΠ του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ, με χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων σε "καφέ" κάδους για όλο το νησί, με σκοπό την παραγωγή κομπόστ από προδιαλεγμένα οικιακά βιοαπόβλητα, απόβλητα δημοτικών πάρκων-κήπων και μεγάλους "παραγωγούς" (χώροι μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, λαχαναγορές, μεταποίησης τροφίμων κ.α).
ð Βελτιστοποίηση Συστήματος Συλλογής – Μεταφοράς (αποκομιδής) Απορριμμάτων για Σύμμεικτα, Ανακυκλώσιμα Υλικά (μέσω ΔσΠ) & Βιοαπόβλητα (ΔσΠ και Απόβλητα Πάρκων και Κήπων), (σελ. 69 ΙΙΙ.2 και σελ, 77 V.7 του 9ο παραδοτέο ΕΣΔΑ) με:
-        Επαναχωροθέτηση κάδων για ΑΥ, προδιαλεγμένα Βιοαποβλήτα και Σύμμεικτα ΑΣΑ και επαναπροσδιορισμός του απαιτούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό.
-        Χάραξη βελτιστοποιημένων δρομολογίων Α/Φ, επαναπροσδιορισμός του απαιτούμενου εξοπλισμού (ειδικά οχήματα μεταφοράς, Α/Φ, ανοικτά οχήματα κ.α.) και προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους των υποσυστημάτων.
-        Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των δρομολογίων των Α/Φ, σε σχέση με δημιουργία υποδομών χωριστής συλλογής & επεξεργασίας και αναδιάρθρωση του συστήματος συλλογής-μεταφοράς, ώστε να μειωθεί το κόστος ανά τόνο αποβλήτων.

2. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ):
ð Ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου των 5 ΣΜΑ νήσου Λέσβου όπου προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ με γνώμονα την ασφαλή και συμφέρουσα μεταφορά αποβλήτων.
Σύμφωνα με τον ισχύων ΠΕΣΔΑ (2006) και την Απόφαση Εναρμόνισής του (2010) που ακολούθησαν, σήμερα στο νησί της Λέσβου λειτουργούν οι εξής ΣΜΑ(2015):
o  Ένας (1) σταθερός ΣΜΑ Μυτιλήνης στην θέση Ουτζά – Λεμονού (Χ: 718.276 και Υ: 4.332.296, όμορα με τον ομώνυμο ΧΑΔΑ), υλοποιήθηκε και λειτουργεί από το τέλος του 2009. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει δυναμικότητα 226.2 tn/day και συγχρημα-τοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής (Απόφαση Ένταξης C(2003)5239/18-12-2003).
o  Ένας (1) κινητός ΣΜΑ στη θέση ‘Σκαμιούδα’ της Δ.Κ. Άντισσας για την εξυπηρέτηση των οικισμών της Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης. Απόφαση 8898/22.10.2010 Νομάρχη Λέσβου. (Χ: 670.330 και Υ: 4.343.068, όμορα με τον ομώνυμο ΧΑΔΑ). Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχ. Πρόγρ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-2013.
o  Ένας (1) κινητός ΣΜΑ στη θέση ‘Πευκάρα’ της Τ.Κ. Σκοπέλου*, της Δ.Ε. Γέρας που θα εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Γέρας και Πλωμαρίου. Απόφαση 8894/22.10.2010 Νομάρχη Λέσβου. (Χ: 713.982 και Υ: 4.321.178, όμορα με τον ομώνυμο ΧΑΔΑ). Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχ. Πρόγρ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-2013.
o  Ένας (1) κινητός ΣΜΑ στη θέση ‘Οξύς’ της Δ.Κ. Πολιχνίτου*, που θα εξυπηρετεί τη Δ.Ε. Πολιχνίτου. Απόφαση 8895 / 22.10.2010 Νομάρχη Λέσβου. (Χ: 689.052 και Υ: 4.326.033, όμορα με τον ομώνυμο ΧΑΔΑ). Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρ. Πρόγρ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-2013.
Επίσης, είναι οριστικά ενταγμένος για χρηματοδότηση με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 134467/16-12-2014 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΞΓΤ0-Ν2Γ) Απόφαση του ΕΠΠΕΡΑΑ, η τροποποίηση της Πράξης: «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου και “Ουτζά-Λεμονου” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί ΙΙ” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας-Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου»:
o  Ένας (1) κινητός ΣΜΑ στη θέση ‘Αγ. Βαρβάρα’ της Δ.Κ. Πέτρας που θα εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Πέτρας και Μήθυμνας (Χ: 687.906 και Υ: 4.354.229, στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο Πέτρας). Ο ΣΜΑ διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση με Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με το Α.Π.17789/643/6-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΩ1Ψ7ΛΩ-184) έγγραφο της Π.Β.Α..
ð Χρήση των 5 ΣΜΑ και για Μεταφόρτωση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) και ογκωδών ΑΣΑ, καθώς και προδιαλεγμένων οργανικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης υλικών και βιοαποβλήτων, σε όλο το νησί της Λέσβου.

3. "Πράσινα Σημεία" ("Green Point")
ð Κατασκευή και Λειτουργία δικτύου 6 Κέντρων ή Χώρων Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης (Recycling Center), εκτός Σχεδίου Πόλεως και ορίων οικισμών, στους χώρους που υπάρχουν οι 5 ΣΜΑ του νησιού και στην Καλλονή (κέντρο του νησιού στη θέση πρώην ΧΑΔΑ "Πετσοφά"), προκειμένου να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης, σε όλο το νησί. Πρόκειται για οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης, όλων ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων (ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες-συσσωρευτές, ελαστικά κλπ), ογκωδών αντικειμένων, βιοαποβλήτων, ΑΕΚΚ κλπ με υποδομές ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και επισκευής για επαναχρησιμοποίηση υλικών & συσκευών, για να εξυπηρετούν τις αντίστοιχες με τους ΣΜΑ Δημοτικές Ενότητες.
ð Δημιουργία δικτύου από μικρά αστικά Πράσινα Σημεία ή Σημεία Ανακύκλωσης (Recycling Point), εντός Σ.Π. & ορίων οικισμών, με διασπορά σε κεντρικά σημεία και κέντρα γειτονιών για τους μεγάλους οικισμούς του νησιού (Μυτιλήνη, Πλωμάρι κ.ά.), με γνώμονα την ασφαλή συγκέντρωση και συμφέρουσα μεταφορά αποβλήτων.

4. Επεξεργασία - Εργασίες Ανάκτησης
Ο Στόχος του ΠΕΣΔΑ (σελ. 28) «Τα απόβλητα που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να υπόκεινται σε προεπεξεργασία» και η αναγκαία δράση στη σελ. 38 «Προεπεξεργασία όλων των ποσοτήτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) πριν την ταφή (ΚΥΑ 29407/02, 99/31 ΕΚ)», δε συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις της Οδηγία 1999/31 (αρθ. 6), της ΚΥΑ 29407/02 όπου αναφέρεται «λαμβάνονται μέτρα ώστε σε χώρο ΧΥΤ να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία» όπως η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) που συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της επεξεργασίας (άρθ. 2) και τον ΕΣΔΑ (2014) ειδικά για τα νησιά.
Η μηχανική επεξεργασία σύμμεικτων ΑΣΑ, δηλ. ανάκτηση ανόργανων ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων υλικών μέσω μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ ΔΕΝ αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Λέσβου και του ΦοΔΣΑ. Άλλωστε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξαιρείται από την υποχρέωση αυτή βάσει ΕΣΔΑ (σελ. 57 του 9ο παραδοτέο ΕΣΔΑ) και είναι τεχνολογίες ανάγκης μη βιώσιμες οικονομικά για τη μικρή δυναμικότητα των νησιών, οι οποίες θα υπερχρεώνουν τους μόνιμους πολίτες και θα τους αποπροσανατολίζουν από το όραμα του ΠΕΣΔ που αναφέρεται στη σελίδα 27, που είναι η Κοινωνία της Ανακύκλωσης.
Δίχως Προγράμματα ευρείας ΔσΠ και γενικά Προγράμματα Προδιαλεγμένων Υλικών δεν θα υπάρξει η κατάλληλη προϋπόθεση για την τήρηση της ιεράρχησης των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων που είναι: η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η ανάκτηση υλικών με παραγωγή ενέργειας και η τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ.
Με βάσει τα παραπάνω, προτείνεται:
ð Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή Μονάδα Ανάκτησης Υλικών (ΜΑΥ) ή Εγκαταστάσεις Διαλογής ΑΥ του ΦοΔΣΑ ή του Δήμου στο νησί της Λέσβου. Αποτελεί αναγκαία υποδομή ανακύκλωσης και προβλέπεται από τον ΕΣΔΑ (σελ. 17 του 4ο παραδοτέο ΕΣΔΑ, στις σελ. 36 "Ανακυκλώσιμα Υλικά" και "Απόβλητα Συσκευασιών" και στη σελίδα 70 ΙΙΙ.9 του 9ο παραδοτέου).
-        Η δημιουργία ΚΔΑΥ ως ΜΑΥ προβλέπεται από τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ (2006) για το σκοπό αυτό έγινε Τεχνοοικονομική Μελέτη ΚΔΑΥ (επισυνάπτεται), που εκπονήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την ΕΕΑΑ Α.Ε στα πλαίσια Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, όπου αποδεικνύει την βιωσιμότητα του.
-        Η χωροθέτηση προτείνεται στη θέση Ουτζά – Λεμονού, όμορα με τον ομώνυμο ΧΑΔΑ καθώς έχει εξασφαλιστεί και η κατάλληλη έκταση, στην τροποποίηση της Πράξης: «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου και “Ουτζά-Λεμονου” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί ΙΙ” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας-Μήθυμνας, Δ. Λέσβου», μέσω χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ (2015).
-        Σήμερα ο Δήμος Λέσβου εξυπηρετείται από ένα πολύ μικρό "ιδιωτικό ΚΔΑΥ" της εταιρίας "Ανακύκλωσης Αιγαίου".
ð Κατασκευή και Λειτουργία δικτύου τριών (3) Μονάδων Κομποστοποίησης στις θέσεις: α. "Ουτζά-Λεμονού" πρώην ΧΑΔΑ Μυτιλήνης, β. “Σκαμούδια-Καμένος” Αντίσσης, όμορα με ΣΜΑ και γ. “Κλεφτόβιγλα” όμορα με ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, όπου θα συνεπεξεργάζονται προδιαλεγμένα οργανικά ΑΣΑ, κλαδέματα δέντρων-θάμνων και απόβλητα πάρκων - κήπων, λυματολάσπη ΕΕΛ αστικών, τουριστικών και βιομηχανικών μονάδων του Παρ. ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/97, φύκια από τον καθαρισμό των παραλίων, φύλλα ελαιοτριβείων, γεωργικά – δασικά υπολείμματα, ΖΥΠ κατηγορίας 3, καθώς και κτηνοτροφικά απόβλητα. Το παραγόμενο κομπόστ θα χρησιμοποιηθεί για γεωργική εκμετάλλευση (ως εδαφοβελτιωτικό ελαιώνων και λοιπών κτημάτων, θερμοκηπίων, ανθοκηπίων κλπ), ανάπλαση περιοχών και αποκατάσταση τοπίων.
Οι μονάδες κομποστοποίησης, αποτελούν αναγκαία υποδομή διαχείρισης βιοαποβλήτων, και προωθούνται εκτεταμένα για αγροτικές περιοχές όπως η Λέσβος, στον ΕΣΔΑ (βλ. στις σελίδες 31, 35, 69 (ΙΙΙ-5), 70 (ΙΙΙ-6), 74 (IV-2) καθώς και στις σελ. 39 και 53 του 9ο παραδοτέο).
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα (2015) προσπάθειες δημιουργία Μονάδων Κομποστοποίησης, όπως προβλεπόταν από τον ισχύων ΠΕΣΔΑ, έχουν γίνει τα εξής:
Το 2013 για τη νήσο Λέσβο εκπονήθηκε πρόγραμμα με τίτλο «Εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) του ΦοΣΔΑ Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. Α.Ε.». Το έργο προεντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2014, το οποίο θα επαναπροκυριχθεί για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, και αντικείμενο ήταν:
-        Η μελέτη των διαδικασιών για ΔσΠ προδιαλεγμένων οργανικών, με καφέ κάδο και
-        Η διαμόρφωση του χώρου και οι υποδομές στη θέση "Κλεφτόβιγλα" όμορα με τον ομώνυμο ΧΥΤΑ, που θα κατασκευαστούν έτσι ώστε η εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση), δυναμικότητας 8.714 tn/έτος, να λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς.
o  Το 2014 έγινε χωροθέτηση υποδομών για μελλοντική Μονάδα Κομποστοποίησης επάνω στα αποκαταστημένα πλατώματα του ΧΑΔΑ στη θέση Ουτζά – Λεμονού, σε κατάλληλη έκταση, στην τροποποίηση της Πράξης χρηματοδότησης του ΕΠΠΕΡΑΑ,: «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου και “Ουτζά-Λεμονου” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί ΙΙ” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας-Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου» Υ.Α.οικ.134467/16-12-14.
ð Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης. Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την επεξεργασία των βιοπαποβλήτων στο χώρο που παράγονται, μια αποτελεσματική πρακτική για τη μείωση των απορριμμάτων και μια καλή επιλογή επεξεργασίας στην πηγή με αξιοποίηση στον κήπο (σελ. 31, 35, 69 ΙΙΙ-4 του 9ο παραδοτέο ΕΣΔΑ).

5. Εδαφική/Τελική Διάθεση
ð Μετατροπή του Κεντρικού ΧΥΤΑ στη θέση ‘Κλεφτόβιγλα’ που υλοποιήθηκε και λειτουργεί κανονικά από τον Οκτώβριο του 2009, σε ΧΥΤΥ.
ð Επέκταση του υφιστάμενου κύτταρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων που αναμένεται να πληρωθεί έως το 2020, σύμφωνα και με τον ΕΣΔΑ (σελ. 36 του 9ου παραδοτέου).
ð Συλλογή και αποκατάσταση όλων των μικρών Σημείων Ανεξέλεγκτης Απόρριψης Αποβλήτων (ΣΑΑΑ) της Λέσβου, τα οποία δημιουργήθηκαν από τον "κακό συντονισμό" του κλεισίματος των ΧΑΔΑ και την λειτουργία των απαραίτητων υποδομών για όλα τα είδη των αποβλήτων (μπάζα, ογκώδη, κλαδιά κλπ).

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαμβάνουν τις ιλύς που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: (α) αστικής προέλευσης, (β) τουριστικών μονάδων, (γ) των βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β’ 192), καθώς και (δ) κοινωφελών οργανισμών και άλλων πηγών.
Να χρησιμοποιηθούν στα στοιχεία για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Π.Ε. Λέσβου, όπως δίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα.
Για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος προτείνεται:
ð Προώθηση της ιλύος αστικού τύπου στις μονάδες συνεπεξεργασίας ρευμάτων αποβλήτων οργανικής προέλευσης κατά προτεραιότητα κατόπιν κομποστοποίησης και παραγωγής εδαφοβελτιωτικού, επ’ ωφελεία της γεωργίας και την μείωση της ερημοποίησης της Δυτικής Λέσβου.
ð Δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος άμεσα συνδεδεμένη με την μεσαίου μεγέθους ΕΕΛ Μυτιλήνης, σε όμορο οικόπεδο της ΔΕΥΑ Λέσβου για την εφαρμογή της "αρχής της εγγύτητας" και μείωσης του κόστους μεταφοράς, επ’ ωφελεία και υποστήριξη της γεωργίας και της αποκατάστασης τοπίου.

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΕΚΚ
Μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί κανένα έργο των προβλεπόμενων 5 ΧΥΤ Αδρανών στη Λέσβο με βάσει την Α.Π. 34693/855/ ΑΦ/10.12.2007 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας "Εναρμόνιση έργων διαχείρισης αδρανών στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)", από τον ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση αδρανών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, στο νησί της Λέσβου.
Για την επίλυση του προβλήματος ορίστηκε χώρος προσωρινής αποθήκευσης αδρανών υλικών στον κεντρικό ΧΥΤΑ Λέσβου, στη θέση «Κλεφτόβιγλα» και οι παραγωγοί ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουν στον χώρο αυτό. Στην πράξη αυτό δεν έγινε χρηστικό από τους παραγωγούς ΑΕΚΚ, λόγω της μη ασφαλτοστρωμένης πρόσβασης (8 Km) στο κεντρικό ΧΥΤΑ Λέσβου, που εκκρεμεί από το 2008 όταν στο Γ' ΚΠΣ κατασκευάσθηκε ο ΧΥΤΑ..
Τα στάδια ωρίμανσης των έργων διαχείρισης Αδρανών αποβλήτων της νήσου Λέσβου στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης ΧΥΤΑ Αδρανών Νήσου Λέσβου» που έχει αναθέσει η ΔΕΔΑΠΑΛ, είναι:
o  ΧΥΤ Αδρανών στην θέση «Κλεφτόβιγλα»: Έχει εκδοθεί θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση, με την Α.Π. οικ.131252/19-02-2003 Απόφαση της ΕΥΠΕ, σε λεκάνη έκτασης 75,0 στρεμμάτων και επιπλέον έχει εκδοθεί και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την υπ. αρ. πρ. 375/Γ.Π.42/ΑΦ 6.1.5.4.γ/Φ219/16-07-2003 της ΔιΠΕΧΩ Βορείου Αιγαίου. Το έργο έχει ετήσια δυναμικότητα 37.500 tn/έτος αδρανών αποβλήτων. Εξυπηρετεί 150.000 κατοίκους και έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής 24έτη. (Χ=704.445, Υ=4.345.000).
Στο έργο του ΧΥΤ Αδρανών της Κλεφτόβιγλας, εντάσσεται και η ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβαση από την 36η Ε.Ο. Μυτιλήνης – Καλλονής και η δημιουργία κόμβου.
o  ΧΥΤ Αδρανών στη θέση «Καμένος» Άντισσας: Έχει εκδοθεί θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση, με αρ. πρ. 632/40/ΑΦ 6.1.5.3.γ/ 01-04-2009 Απόφαση της ΔιΠΕΧΩ Βορείου Αιγαίου, σε οικόπεδο με έκταση 54 στρεμμάτων. Το έργο έχει ετήσια δυναμικότητα 12.000 tn/έτος αδρανών αποβλήτων. Εξυπηρετεί 15.600κατοίκους που αποτελούν τον πληθυσμό της Δυτικής Λέσβου. (Χ=670.085 και Υ=4.343.110). Για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, έχει εκπονηθεί ο απαραίτητος φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και βρίσκεται στις αρμόδιες υπηρεσίες.
o  ΧΥΤ Αδρανών στη θέση «Οξύ» Πολιχνίτου: Έχει εκδοθεί θετική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση, με αρ. πρ. 641/45/ΑΦ 6.1.5.3.γ/ Φ.2129/13-03-2009 Απόφαση της ΔιΠΕΧΩ Βορείου Αιγαίου, σε οικόπεδο με έκταση 85,5 στρεμμάτων. Το έργο έχει ετήσια δυναμικότητα 43.650 tn/έτος αδρανών αποβλήτων. Εξυπηρετεί 19.000κατοίκους που αποτελούν τον πληθυσμό της Νότιας Λέσβου (Χ=688.700 και Υ=4.325.720). Για την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, έχει εκπονηθεί ο απαραίτητος φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και βρίσκεται στις αρμόδιες υπηρεσίες.
o  ΧΥΤ Αδρανών στην θέση «Χαλκέλια» Πλωμαρίου: Το έργο θα έχει ετήσια δυναμικότητα 12.180tn/έτος αδρανών αποβλήτων και εξυπηρετεί 19.000 κατοίκους και δεν έχει προχωρήσει η ακριβή οριοθέτηση του.
o  ΧΥΤ Αδρανών στην θέση «Λεμονού» Μυτιλήνης: Ο σημαντικότερος ΧΥΤ Αδρανών στη Λέσβο λόγω των σημαντικών ποσοτήτων αδρανών αποβλήτων που θα διατίθενται στο χώρο. Το αρχικό οικόπεδο που είχε προεπιλεγεί και λάβει έγκριση καταλληλότητας για την εγκατάσταση του ΧΥΤ Αδρανών έκτασης 72,4 στρ., δεν προχώρησε. Για τον ΧΥΤ Αδρανών στην "Λεμονού" εστάλη από τον μελετητή, τοπογραφικό με τα πιθανά οικόπεδα, προκειμένου ο Δήμος να επιλέξει πιο κατάλληλο γήπεδο από οικονομικής πλευράς.
Το 2014 έγινε χωροθέτηση κάποιων υποδομών για τη μελλοντική δημιουργία του ΧΥΤ Αδρανών σε όμορο οικόπεδο του ΧΑΔΑ Ουτζά – Λεμονού, σε κατάλληλη έκταση, στην τροποποίηση της Πράξης χρηματοδότησης του ΕΠΠΕΡΑΑ: «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις θέσεις “Χαλκέλια” Δ.Ε. Πλωμαρίου και “Ουτζά-Λεμονου” Δ.Ε. Μυτιλήνης, “Πετρί ΙΙ” Δ.Ε. Πέτρας και Υποδομές Σ.Μ.Α. Πέτρας-Μήθυμνας, Δήμου Λέσβου» Υ.Α.οικ.134467/16-12-14.
Λαμβάνοντας, υπ' όψην τα παραπάνω και τα προβλεπόμενα από τον ΕΣΔΑ και την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης όλων των περιοχών της Λέσβου από εγκεκριμένα ΣΕΔ ΑΕΚΚ εντός του 2015, η ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. θα προχωρά σε πρόταση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών διαχείρισης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και διάθεσης των ΑΕΚΚ και τη σύσταση συλλογικού ή ατομικού ΣΕΔ, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
ð Δημιουργία ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ Μυτιλήνης, δηλαδή, οργανωμένου χώρου Επεξεργασίας /Ανακύκλωσης και Διάθεσης Αδρανών υλικών (ΧΥΤ Αδρανών) και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ, στη θέση «Ουτζά-Λεμονού» Μυτιλήνης, όμορα του πρώην ΧΑΔΑ.
ð Δημιουργία δύο (2) μικρότερων οργανωμένων χώρων εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών αποβλήτων, με χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και ΧΥΤ Αδρανών, στη θέση «Κλεφτόβιγλα» Κεντρικής Λέσβου στον ήδη λειτουργούντα ΧΥΤΑ και στη θέση «Καμένος» Άντισσας Δυτικής Λέσβου, όμορα στον ΧΑΔΑ.
ð Τα αδρανή απόβλητα και τα οικιακά ΑΕΚΚ προβλέπεται να συλλέγονται σε όλα τα υπόλοιπα προτεινόμενα Πράσινα Σημεία της Λέσβου (4), τα οποία θα διαθέτουν και επιπλέον αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωση ΑΕΚΚ καθώς και χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία ΑΕΚΚ.
ð Στο δίκτυο υποδομών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, θα γίνει ανάκτηση ΑΥ και τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ θα τα χρησιμοποιεί για συντήρηση-βελτίωση του εκτεταμένου αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου της Λέσβου (~3.200 km), για την καθημερινή χωματοκάλυψη του ΧΥΤΑ και την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων και δανειοθαλάμων. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ð Ενίσχυση τοπικών ΦοΔΣΑ ανά Π.Ε.
ð Κατάστρωση Επιχειρηματικών Σχεδίων όλων των ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Β.Α. που θα θέτει το πλαίσιο και τις βάσεις για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα τους
ð Ανάπτυξη συστήματος πλήρης κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
ð Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
ð Προγράμματα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών. Διασφάλιση της συνεχής ενημέρωσης των πολιτών και ομάδων επαγγελματιών και προβολής του προγράμματος σε σχολεία και ΜΜΕ όλο το χρόνο.
ð Εντατικοποίηση των προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα εκπαιδευτικά συγκροτήματα όλων των βαθμίδων που θα καλύπτει το σύνολο των κοινωνικών ομάδων.
ð Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών και εγχειριδίων για την υλοποίηση χωριστής συλλογής στο Δήμο Λέσβου και εκκίνηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης για νοικοκυριά και οικονομικούς φορείς σχετικά με τη χωριστή συλλογή (ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα, διαδίκτυο, εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων-Smartphones, τηλεοπτικά σποτ κλπ).
ð Συνεχή πληροφόρηση ότι η ανακύκλωση των ΑΣΑ (Ανακυκλώσιμα Υλικά και Βιοαπόβλητα) έχει καταστεί υποχρεωτική, με στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν από τους ΦοΣΔΑ και τους Δήμους, των νησιωτικών/τουριστικών περιοχών "εκμεταλλευόμενους" τους χιλιάδες τουρίστες που τις επισκέπτονται.ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Λέσβου (ΣΔΑ Λέσβου)

Ο κορμός του ΣΔΑ Λέσβου θα βασίζεται στη δημιουργία επτά (7) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΜΔΑ), όμορα ή κοντά στους 5 ΣΜΑ Λέσβου, στο κεντρικό ΧΥΤΑ Λέσβου και μία ΤΜΔΑ Κεντρικής Λέσβου στην Καλλονή.
Συνοπτικά προτείνονται:
1. ΤΜΔΑ Δυτικής Λέσβου, στη θέση «Σκαμιούδα-Καμένος» Αντίσσης σε μεγάλη δημοτική έκταση. Εξυπηρέτηση Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης και κοντινές Τ.Κ. της Δ.Ε. Καλλονής. Περιλαμβάνει:
v  "Κινητό" ΣΜΑ (σε λειτουργία) + ΣΜΑΥ.
v  Πράσινο Σημείο (μικρό) για όλα τα ΑΥ, ογκώδη απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση.
v  Μονάδα Κομποστοποίησης (μικρή, ανοικτού τύπου).
v  Χώρο εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών αποβλήτων, με χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία ΑΕΚΚ και ΧΥΤ Αδρανών (με Προέγκριση Χωροθέτησης ΧΥΤ Αδρανών).

2. ΤΜΔΑ Πέτρας – Μήθυμνας. Εξυπηρέτηση Δ.Ε. Πέτρας και Μήθυμνας, σε δημοτικά οικόπεδα. Περιλαμβάνει:
v  "Κινητό" ΣΜΑ (υπό μελέτη ενταγμένο στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΠΠΕΡΑΑ) + ΣΜΑΥ, στη θέση "Αγ. Βαρβάρας" Πέτρας.
v  Πράσινο Σημείο (μικρό) για ΑΥ και ογκώδη, στη θέση "Αγ. Βαρβάρας" Πέτρας.
v  Σημείο Συγκέντρωσης & μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων, στη θέση "Καρά Τεπέ" σε μεγάλη δημοτική έκταση, όμορα του πρώην ΧΑΔΑ Μήθυμνας (προβλέπεται στο ΣΧΟΟΑΠ).
v  Χώρο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης ΑΕΚΚ και χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ, στη θέση "Καρά Τεπέ" Μήθυμνας.

3. ΤΜΔΑ Κεντρικής Λέσβου, ενδεικτική θέση "Πετσοφάς" πρώην ΧΑΔΑ Καλλονής. Εξυπηρέτηση Δ.Ε. Καλλονής, Αγ. Παρασκευής και Μανταμάδου. Περιλαμβάνει:
v Πράσινο Σημείο (μικρό έως μεσαίο) για ΑΥ, ογκώδη απόβλητα & επαναχρησιμοποίηση.
v Σημείο Συγκέντρωσης & Μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων.
v Χώρο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης ΑΕΚΚ και χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ.

4. ΟΕΔΑ Λέσβου, στη θέση "Κλεφτόβιγλα". Σε έκταση ιδιοκτησίας ΔΕΔΑΠΑΛ. Περιλαμβάνει:
v  Κεντρικό ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Λέσβου (σε λειτουργία). Εξυπηρέτηση ολόκληρης της Λέσβου.
v  Μονάδα Κομποστοποίησης (μικρή έως μεσαία, ανοικτού τύπου). Εξυπηρέτηση των Δ.Ε. Πέτρας, Μήθυμνας, Καλλονής, Αγ. Παρασκευής και Μανταμάδου.
v  Χώρο εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών αποβλήτων με χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία ΑΕΚΚ και ΧΥΤ Αδρανών (με ΑΕΠΟ για ΧΥΤΑ Αδρανών, απαιτείται τροποποίηση). Εξυπηρέτηση των Δ.Ε. Καλλονής, Αγ. Παρασκευής, Πέτρας, Μήθυμνας, και Μανταμάδου.
5. ΤΜΔΑ Πολιχνίτου, στη θέση "Οξύς" Πολιχνίτου, σε μεγάλη δημοτική έκταση. Εξυπηρέτηση Δ.Ε. Πολιχνίτου. Περιλαμβάνει:
v  "Κινητό" ΣΜΑ (σε λειτουργία) + ΣΜΑΥ.
v  Πράσινο Σημείο (μικρό) για όλα τα ΑΥ, ογκώδη απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση
v  Σημείο Συγκέντρωσης & Μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων.
v  Χώρος προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης ΑΕΚΚ και χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ (με Προέγκριση Χωροθέτησης για ΧΥΤ Αδρανών).

6. ΤΜΔΑ Γέρας – Πλωμαρίου, στη θέση "Πευκάρα" Σκοπέλου Γέρας, σε δημοτική έκταση του πρώην ΧΑΔΑ Γέρας και ενδεχομένως τμήμα του σε άλλη κατάλληλη έκταση. Εξυπηρέτηση Δ.Ε. Γέρας και Πλωμαρίου. Περιλαμβάνει:
v  "Κινητό" ΣΜΑ (σε λειτουργία) + ΣΜΑΥ
v  Πράσινο Σημείο (μικρό) για όλα τα ΑΥ, ογκώδη απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση
v  Σημείο Συγκέντρωσης & Μεταφόρτωσης βιοαποβλήτων.
v  Χώρος προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης ΑΕΚΚ και χώρο υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ.

7. ΤΜΔΑ Μυτιλήνης, στη θέση "Ουτζά-Λεμονού" Μυτιλήνης, σε δημοτική έκταση. Εξυπηρέτηση Δ.Ε. Μυτιλήνης, Αγιάσου, Ευεργέτουλα και Λουτρόπολης Θερμής. Περιλαμβάνει:
v  Σταθερό ΣΜΑ (σε λειτουργία).
v  Πράσινο Σημείο (μεσαίο-μεγάλο) για ΑΥ, ογκώδη απόβλητα & επαναχρησιμοποίηση
v  ΚΔΑΥ ή ΜΑΥ δηλαδή Εγκαταστάσεις Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
v  Κινητή Μονάδα Τεμαχισμού Ογκωδών
v  Μονάδα Κομποστοποίησης (μεσαία, ανοικτού τύπου)
v  Δημιουργία ΟΕΔΑ ΑΕΚΚ, δηλαδή οργανωμένου χώρου Επεξεργασίας/Ανακύκλωσης και Διάθεσης Αδρανών υλικών (ΧΥΤ Αδρανών) και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (σε δημοτική έκταση και έκταση των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης).

* Ιδιαιτέρα σημαντικό κρίνεται να ληφθεί μέριμνα για τη βελτίωση - ασφαλτόστρωση όλων των οδών πρόσβασης στις ανωτέρω αστικές υποδομές κοινής ωφέλειας.