Σε δημόσια διαβούλευση το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Β.Αιγαίου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη

Σε δημόσια διαβούλευση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης»


Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης», στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της φτώχειας μέσω μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, που επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις υπέρ ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κινδύνου εξαιτίας της αδυναμίας τους να καλύψουν τις ανάγκες τους από ίδιους πόρους, να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και στο δημόσιο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο γίνεται αναλυτική αποτύπωση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και  συνοπτική περιγραφή της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. Επίσης γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και προσδιορισμός των ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα.

Ακολούθως, αποτυπώνονται οι πυλώνες και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και εξειδικεύονται οι προτεραιότητες με αναφορά στις υφιστάμενες ανάγκες της Περιφέρειας, στην οριοθέτηση και τεκμηρίωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, στην παρουσίαση των προτεινόμενων δράσεων των κοινωνικών φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες συνθήκες της εποχής μας και θέλοντας να στηρίξει τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας προχωράει στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης. Στα πλαίσια της διαδικτυακής διαβούλευσης περιμένουμε τις ιδέες και τις προτάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε το πρόγραμμα να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας».


Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Βορείου Αιγαίου (www.pepba.gr) και είναι σε διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης μέχρι και την Τρίτη 15 Μαΐου 2015. Όποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί,  μπορεί να στείλει τις απόψεις του. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα τεθεί για έγκριση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.