Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου για την υποχρεωτική μεταφορά των χρημάτων του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδας

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  8:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα ακόλουθα κατεπείγοντα θέματα ημερήσιας διάταξης:


           

Α/Α
  ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Η Απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση της υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 41/Α΄/20-4-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία υποχρεώνει τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας
Δήμαρχος        κ. Γαληνός
2
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20ης/2015 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015
Αιτιολόγηση κατεπείγοντος: Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία υπαγωγής των οφειλών του Δήμου Λέσβου στο Ι.Κ.Α. στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, η οποία λήγει στις 30/04/2015
Αντιδήμαρχος        κ. Τσουπής                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ