Κοινωφελής Εργασία 2015: Υπολογίστε τα μόρια σας

Δείτε παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την μοριοδότηση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ*(με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36)
1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 36)
1 μόριο ανά πλήρη μήνα
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
α) Ατομικό έως 5.000 ευρώ, β) Οικογενειακό έως 11.000,00€
30 μόρια
α) Ατομικό από 5.001 – 9.000 €,β) Οικογενειακό από 11.001,00 -20.000,00 €
20
α) Ατομικό από 9.001 – 12.000 €,β) Οικογενειακό από 20.001,00 -30.000,00 €
10
α) Ατομικό από 12..001 € και άνωβ) Οικογενειακό από 30.001,00 € και άνω
0
ΗΛΙΚΙΑ
18-29
15
30-44
30
45 και άνω
25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Για κάθε ανήλικο τέκνο
15

*Ο αριθμός των μορίων του κριτηρίου της εγγεγραμμένης ανεργίας που αφορά στους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών διπλασιάζεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

α. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

β. Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του στον αριθμό των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

γ. Στην περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, ο καθένας από τους συζύγους λαμβάνει τον αριθμό των μορίων της εγγεγραμμένης ανεργίας του.

δ. Το εισόδημα (ατομικό / οικογενειακό) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα έτους 2013).

ε. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα.

στ. Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του.

ζ. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάμους, καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

η. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

θ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

ι. Η μοριοδότηση ως προς το πέμπτο κριτήριο (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ) βασίζεται στον δηλωθέντα αριθμό των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ) λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο αυτόματα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)


Πηγη neolaia.gr