Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας: Πως θα γίνουν οι αιτήσεις για τις 32.433 θέσεις εργασίας

Αναμένοντας την προκήρυξη για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε πως θα συμπληρώσετε την αίτηση σας.


Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δημοσίευμα από το «Ethnos.gr» οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Υποβολή αιτήσεων

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα, δεν προβλέπονται αλλαγές. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση σε έως τρεις θέσεις της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

Παράλληλα, οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική αίτηση συμμετοχής.

• Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ, μετά τη συμπλήρωσή τους, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http://ait.oaed.gr/.
• Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.

Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ), ενώ, στη συνέχεια, επιλέγουν τα κριτήρια κατάταξης που τους αντιστοιχούν (ανήλικα τέκνα, άνεργο/-η σύζυγο, αριθμό των ανήλικων τέκνων, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του συζύγου στα αντίστοιχα πεδία.

• Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα προχωρήσει στην έκδοση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

• Αφού καταρτιστεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, ακολουθεί η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

• Στη συνέχεια, τα αρμόδια ΚΠΑ2 του Οργανισμού καλούν άμεσα, εντός πέντε ημερών, τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί, ώστε να υποδειχθούν στους φορείς υλοποίησης (δήμους, υπουργεία, οργανισμούς).

• Οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον φορέα υλοποίησης συστατική επιστολή ή παραπεμπτικό σημείωμα των ΚΠΑ2 όπου υπάγονται, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα- τα οποία αποδεικνύουν όσα δήλωσαν στην αίτηση. Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και αληθή, ακολουθεί η πρόσληψη κάθε ανέργου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

Δικαιούχοι

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι μηνιαίες απολαβές όσων επιλεγούν θα κυμαίνονται στα 490 ευρώ καθαρά για όσους είναι άνω των 25 ετών και στα 427 ευρώ καθαρά για τους νέους κάτω των 25 ετών, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές τους θα είναι καλυμμένες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και τα μόρια για τον πίνακα κατάταξης

Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αφορά την κατάταξή τους βάσει μορίων και τα κριτήρια είναι τα εξής:

• Χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας: Από ένα έως δύο μόρια για κάθε μήνα, ανάλογα με τη διάρκεια, και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας. Ο αριθμός των μορίων διπλασιάζεται αν πρόκειται για άνεργο αρχηγό μονογονεϊκής οικογένειας.

• Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας συζύγου του ανέργου: Από ένα έως δύο μόρια για κάθε μήνα και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας.

• Ατομικό και οικογενειακό εισόδημα: 30 μόρια για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 20 μόρια για εισόδημα από 12.000,01 ευρώ – 20.000 ευρώ, 10 μόρια για εισόδημα από 20.000,01 ευρώ – 30.000 ευρώ.
• Ηλικία: 20 μόρια για ηλικία 18-29 ετών, 24 μόρια για ηλικία 30-54 ετών, 18 μόρια για ηλικία 55 ετών και άνω.

• Αριθμός ανήλικων τέκνων: 12 μόρια για κάθε ένα ανήλικο τέκνο.


Πηγη neolaia.gr