Δίνεται η πάγια προκαταβολή στους προέδρους τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Λέσβου

97.000 ευρώ στα χωριά της Λέσβου


Σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια, ο Δήμος Λέσβου, εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ύψους 97.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015 για πάγια προκαταβολή προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του δήμου Λέσβου.

Προφορικές και πρακτικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας δύτη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι την 13 Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρόκειται να διεξάγει προφορικές και πρακτικές εξετάσεις των ενδιαφερομένων προς απόκτηση άδειας δύτη. 

Για τη συμμετοχή σε αυτές τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 55 ετών και θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με άδεια μαθητευόμενου δύτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν στο Λιμεναρχείο το αργότερο μέχρι την 11 Μαρτίου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα 22510-37447 και 22510 40827.