Με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν οι αγρότες

Με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν τα κέρδη των αγροτών για το 2014. Τα κέρδη θα προσδιοριστούν για πρώτη φορά λογιστικά –έσοδα μείον έξοδα – άσχετα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή μη.


Ο τρόπος φορολόγησης των αγροτικών κερδών στη διάρκεια της περυσινής χρήσης περιγράφεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, στην οποία ερμηνεύονται οι ισχύουσες διατάξεις νόμου και αποτυπώνονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών.

Προνομιακό μεν σε σχέση με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά δυσμενέστερο σε σχέση με αυτό που ίσχυσε το 2013, θα είναι το καθεστώς με το οποίο θα φορολογηθούν φέτος οι αγρότες για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2014.

Θυμίζουμε πως πέρυσι ήταν χρονιά στην οποία οι αγρότες φορολογήθηκαν όπως και οι μισθωτοί, δηλαδή με έμμεσο αφορολόγητο όριο που έφθανε έως και τις 9.550 ευρώ, ενώ για φέτος θα φορολογηθούν οι αγρότες με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ βάσει της φορολογικής δήλωσής τους.

Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, ορίζονται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος των αγροτών.

Σημειώνεται ότι κάθε άλλη δραστηριότητα φορολογείται με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ έως και τα 50.000 ευρώ ενώ για το καθαρό εισόδημα που ξεπερνά τα 50.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 33%.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

-έσοδα από αγροτική επιχείρηση θεωρούνται, εκτός από τα γεωργικά, και αυτά που προέρχονται από πτηνοτροφική, κτηνοτροφική, δασοκομική, υλοτομική δραστηριότητα καθώς και η αλιεία
-τα κέρδη σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
- απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (τιμολογίων και αποδείξεων)
- παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα αγρότες που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων (εσόδων εξόδων) να μην τηρούν βιβλία με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία
- όσοι αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι από την τήρηση βιβλίων και την ένταξη τους ή όχι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα κέρδη τους λογιστικά (έσοδα μείον έξοδα)
- για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών όσοι ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους εκτός των άλλων κατηγοριών που ισχύουν για όλους τους επαγγελματίες, και τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών, εφόσον αποδεικνύονται με τιμολόγια:

α) αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων,
β) καλλιεργητικές δαπάνες,
γ) δαπάνες άρδευσης,
δ) δαπάνες για ημερομίσθια εργατών,
ε) το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων,
στ) των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση,
ζ) τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού κλπ.