Θα χαλάσουν πάλι την βιτρίνα της πόλης μας- Αιτήσεις για εκλογικά περίπτερα στην προκυμαία Μυτιλήνης

Ανακοίνωση από το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου προς τα κόμματα και τους συνδυασμούς που επιθυμούν εκλογικό περίπτερο στην προκυμαία Μυτιλήνης.
Eγκύκλιο για την διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης εκλογικών κέντρων στα κόμματα και τους υποψηφίους εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών ενόψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Ειδικότερα, η άδεια ίδρυσης εκλογικού κέντρου χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή άλλου πληρεξουσίου ατόμου, με βάση τη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται στο επόμενο άρθρο της παρούσας, εφόσον ο χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια:
α. Είναι ασφαλής από στατικής απόψεως και υφίσταται δικαίωμα νόμιμης χρήσης αυτού για τον ανωτέρω σκοπό.
β. Απέχει από άλλο εκλογικό κέντρο, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε πόλης ως ακολούθως:
(1) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, τουλάχιστον 200 μ.
(2) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, τουλάχιστον 150 μ.
(3) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, τουλάχιστον 100 μ.
(4) Για πόλεις με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, 50 μ.

Στις ειδικές περιπτώσεις όπου οι εδαφομορφολογικές και οικιστικές ιδιαιτερότητες των πολεοδομικών συγκροτημάτων δεν επιτρέπουν την τήρηση των ως άνω αποστάσεων ή κατά την κρίση του διοικητού του αστυνομικού τμήματος δεν προκύπτουν προβλήματα διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας τότε υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της απόστασης, όμως σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 μέτρων.
Η σχετική αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα από τον εκπρόσωπο του πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων. Στα νησιά που δεν εδρεύει αστυνομικό τμήμα, η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο αστυνομικό σταθμό, ο οποίος ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για το χρόνο υποβολής της αίτησης, την οποία και υποβάλλει σ' αυτό για τα περαιτέρω.

Δικαιολογητικά

Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου του οικείου δήμου, εφόσον η άδεια ζητείται για τέτοιο χώρο, ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, από την οποία να προκύπτει ότι η μίσθωση ή παραχώρηση του χώρου γίνεται για ίδρυση εκλογικού κέντρου. Αν ο χώρος ανήκει στον ενδιαφερόμενο αρκεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.
β. Βεβαίωση μηχανικού του δημοσίου ή ιδιώτη διπλω-ματούχου μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται η ασφάλεια του χώρου από στατικής απόψεως.

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά, διατάσσει την ενέργεια αυτοψίας του χώρου από αξιωματικό, ο οποίος στη σχετική έκθεσή του, διατυπώνει και της απόψεις του σχετικά με τον κίνδυνο διατάραξης της τάξης από τη λειτουργία του εκλογικού κέντρου.

Προς τούτο μπορεί να ζητεί και τη γνώμη της οικείας υπηρεσίας τροχαίας ή της υπηρεσίας που εκτελεί καθήκοντα τροχαίας.

Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης εκλογικών κέντρων και σε περίπτερα ή παρόμοιας φύσεως κατασκευές, ιδίως τροχόσπιτα, κιόσκια και τροχοβίλες, που είναι εγκατεστημένες σε παραχωρηθέντες από τους οικείους Ο.Τ.Α. κοινόχρηστους χώρους, χωρίς δικαίωμα χρήσης μεγαφώνων, καθώς και σε δημόσια κέντρα, ιδίως καφενεία και ζαχαροπλαστεία, εφόσον διακόπτουν τη λειτουργία τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και χρησι-μοποιούνται αποκλειστικά ως εκλογικά κέντρα, ή έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους ως δημοσίων κέντρων.
Οι άδειες ίδρυσης εκλογικών κέντρων ανακαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134 και 135 του π.δ. 141/1991.

Σειρά προτεραιότητας για ίδρυση εκλογικών κέντρων

1. Η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων για ίδρυση εκλογικών κέντρων, καθορίζεται με βάση το χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης.
Για το σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή της αίτησης, σημειώνεται επί του σώματος αυτής ολογράφως και αριθμητικώς, η ημερομηνία και ώρα κατάθεσής της, καθώς και τα στοιχεία του ατόμου που την προσκόμισε.
Η πράξη αυτή υπογράφεται από τον διοικητή της Υπηρεσίας και τον προσκομίσαντα και σφραγίζεται, ταυτόχρονα δε γνωστοποιείται και η σειρά προτεραιότητας που λαμβάνει η αίτηση ίδρυσης εκλογικού κέντρου για το συγκεκριμένο χώρο ή οίκημα.
2. Οι αιτήσεις για ίδρυση εκλογικών κέντρων, λαμβάνονται υπόψη εφόσον κατατίθενται μετά την 08.00' ώρα της ημέρας έναρξης της προεκλογικής περιόδου.
Ειδικά στις περιπτώσεις διάλυσης της Βουλής, ως χρόνος έναρξης κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 08.00' ώρα της επόμενης ημέρας από τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Η προσέλευση και παραμονή των αιτούντων στο αστυνομικό κατάστημα πριν την 08.00' ώρα της ημέρας που ορίζεται στην προηγούμενη ραιότητας και η κατάθεση των αιτήσεων θεωρείται ότι γίνεται ταυτόχρονα την 08.00' ώρα.

3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων που αφορούν την ίδρυση εκλογικών κέντρων στον ίδιο χώρο ή οίκημα ή σε εγγύς μεταξύ τους χώρους ή οικήματα (αποστάσεις μικρότερες των αναφερομένων στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης), η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Ανάλογα με τη δύναμη που είχαν τα κόμματα στη Βουλή, πριν τη διάλυσή της και την προκήρυξη των εκλογών.
β. Μεταξύ κόμματος που εκπροσωπείτο στην τελευταία Βουλή και κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτεραιότητα έχει το κόμμα που εκπροσωπείτο στη Βουλή.
γ. Μεταξύ κομμάτων και συνασπισμού κομμάτων που εκπροσωπούντο στην τελευταία Βουλή ή εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κόμματος που δεν εκπροσωπείτο, προτεραιότητα έχει το κόμμα που εκ-προσωπείτο ή εκπροσωπείται.
δ. Μεταξύ κομμάτων και συνασπισμού κομμάτων που δεν εκπροσωπούνταν στην τελευταία Βουλή, γίνεται κλήρωση.
4. Η κλήρωση πραγματοποιείται παρουσία όλων των ενδιαφερομένων και σε περίπτωση αποχωρήσεως ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών, παρουσία των υπολοίπων.
Ο τρόπος και η διαδικασία κληρώσεως ενεργείται κατά την κρίση των ενδιαφερομένων και για το αποτέλεσμα αυτής συντάσσεται πράξη από το διοικητή του αστυνομικού τμήματος, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και από όσους ενδιαφερόμενους παρίστανται. Δεν απαιτείται κλήρωση όταν οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν μεταξύ τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας.
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική πράξη στο σώμα κάθε αίτησης, η οποία υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους και το διοικητή του αστυνομικού τμήματος.

Σειρά προτεραιότητας προεκλογικών ομιλιών σε ανοικτό χώρο

1. Οι προεκλογικές ομιλίες σε ανοικτό χώρο πραγματοποιούνται, κατόπιν έγκρισης της αστυνομικής αρχής, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στο οικείο αστυνομικό τμήμα, από τον εκπρόσωπο του πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων ή τον υποψήφιο Βουλευτή ή εκπρόσωπό του.
Στα νησιά που δεν εδρεύει αστυνομικό τμήμα, η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο αστυνομικό σταθμό, ο οποίος ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για το χρόνο υποβολής της αίτησης, την οποία και υποβάλλει σ' αυτό για τα περαιτέρω.
2. Εφόσον η ομιλία πρόκειται να γίνει από εξώστες οικοδομών ή ειδικές εξέδρες ή άλλες κατασκευές ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κατασκευών και η ασφάλεια του χώρου και των εγκαταστάσεων.
Η αστυνομική αρχή δύναται να ζητεί και την υποβολή, πριν από την πραγματοποίηση της ομιλίας, βεβαίωσης του κατά τη διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω αδειών και αρμόδιου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου, ότι ελήφθησαν τα προαναφερόμενα μέτρα.
3. Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων για πραγματοποίηση προεκλογικής ομιλίας στον ίδιο τόπο και χρόνο ή σε εγγύς μεταξύ τους τόπο και χρόνο (αποστάσεις μικρότερες των αναφερομένων στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης), ώστε να δημιουργείται κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του προηγουμένου άρθρου.
Επιπλέον, η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων ομιλιών μεταξύ υποψηφίων Βουλευτών ανεξαρτήτως κόμματος, καθορίζεται με κλήρωση. Μεταξύ δε κομμάτων και υποψηφίων Βουλευτών, προτεραιότητα έχουν τα κόμματα.
4. Η αστυνομική αρχή εγκρίνει την πραγματοποίηση της προεκλογικής ομιλίας, εφόσον συντρέχουν οι προ-αναφερόμενες προϋποθέσεις.
5. Η πράξη έγκρισης συντάσσεται επί του σώματος της αίτησης, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

Απαγορεύσεις - Προσφυγές

1. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση προεκλογικών συγκεντρώσεων και ομιλιών την προηγούμενη και κατά την ημέρα των εκλογών.

2. Κατά των αποφάσεων των αστυνομικών αρχών που αφορούν τη χορήγηση αδειών ίδρυσης εκλογικών κέντρων και την έγκριση πραγματοποίησης προεκλογικών ομιλιών, καθώς και τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν εγκρίσεων, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ασκήσει εν-δικοφανή προσφυγή, ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την αμφισβήτηση της ενέργειας της αρχής.