Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον: ποια έργα μένουν εκτός – Πού πέφτει χρήμα-Έξω η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σύμφωνα με αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ,απεντάσσονται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» οι παρεμβάσεις σε ορισμένους δήμους που δεν παρουσίαζαν πρόοδο και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στις κατοικίες, από τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών.


Πιο αναλυτικά, η πρώτη απόφαση του ΥΠΕΚΑ αναφέρει ενδεικτικά ότι «ανακαλούνται οι αποφάσεις ένταξης των ενταγµένων πράξεων του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που περιλαµβάνονται στον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση µε τις κύριες συµβάσεις. Οι αποφάσεις ένταξης ανακαλούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».

Τον σχετικό πίνακα και την απόφαση μπορείτε να τον διαβάσετε στο τέλος του άρθρου.

Όσον αφορά την χρηματοδότηση για τις κατοικίες, η δεύτερη απόφαση του υπουργείου προβλέπει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση ταµείου για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το πρόγραµµα Άµεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών συνολικού ύψους τριακοσίων επτά εκατοµµυρίων διακοσίων χιλιάδων (307.200.000) ευρώ χρηµατοδοτείται από τα επί µέρους επιχειρησιακά προγράµµατα ως ακολούθως:
(α) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» µε εξήντα οκτώ εκατοµµύρια (68.000.000) ευρώ
(β) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» µε είκοσι τρία εκατοµµύρια (23.000.000) ευρώ
(γ) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» µε δεκαοκτώ εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (18.600.000) ευρώ
(δ) ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής» µε τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια (34.000.000) ευρώ»
(ε) ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε δύο εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) ευρώ
(στ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» µε εκατόν πενήντα πέντε εκατοµµύρια (155.000.000) ευρώ
(ζ) ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» άξονας προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής» µε έξι εκατοµµύρια (6.000.000) ευρώ.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ1262/Β/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.Πηγή www.econews.gr