ΠΕ Β. Αιγαίου: Αιτήσεις για αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, ανακοινώνεται ότι

έχει εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. 5746/157266/11-12-2014 (ΦΕΚ 3351/Β’/12-12-2014) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία αφορά στην αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Οι αιτήσεις για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών θα πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα, προκειμένου να υποβάλλουν στη συνέχεια προγράμματα στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 611/2014 πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων της 13ης Φεβρουαρίου 2015.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει το Νομικό Πρόσωπο (Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση ή Εταιρία Εμπορικού Νόμου) είναι τα εξής:

Αίτηση του Νομικού Προσώπου όπου θα αναγράφεται η Επωνυμία της Ο.Π., Επωνυμία Νομικού Προσώπου, ΑΦΜ, Έδρα της Ο.Π., τηλέφωνο, φαξ, email, καθώς και τα στοιχεία του νομικού εκπροσώπου: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email. Στην αίτηση αναγνώρισης επίσης αναφέρεται, αν οι ελαιοπαραγωγοί μέλη της Ο.Π. προέρχονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς νομούς και ποιους.

Θεωρημένο Αντίγραφο του Καταστατικού (Συστατικής Πράξης) του Νομικού Προσώπου μαζί με αντίγραφο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ομάδας (όπου περιλαμβάνονται οι όροι – προϋποθέσεις λειτουργίας βάση των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων που αφορούν το θέμα).

Απόσπασμα πρακτικών της Οργάνωσης (ΔΣ ή ΓΣ όπως ορίζεται στο καταστατικό της Οργάνωσης), όπου φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η λειτουργία του νομικού προσώπου ως Ο.Π. και ότι καταρτίστηκε – ψηφίστηκε ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ο.Π.

Πιστοποιητικό από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα με τη νομική μορφή της Οργάνωσης ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δε τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (εφόσον έχει συσταθεί 1 τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης).

Κατάσταση με το συνολικό αριθμό ελαιοπαραγωγών – μελών όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ και ο αριθμός των ελαιοκομικών στεμμάτων βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ για κάθε παραγωγό σε ηλεκτρονική μορφή.


Υπεύθυνη δήλωση των ελαιοπαραγωγών ότι : 1) δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών δυνάμει της παρούσας και 2) τα στοιχεία που δηλώνονται για το άτομο τους στην κατάσταση μελών της ομάδας παραγωγών είναι αληθή.