Ηλεκτρονική Σήμανση Ζώων Συντροφιάς από τον Δήμο Λέσβου

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι  προχωρεί στην Ηλεκτρονική  Σήμανση  Ζώων Συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.


Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες (Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας),  θα  επιβαρύνονται μόνο με το κόστος του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης των ζώων,  ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα προσφέρονται δωρεάν από τον Δήμο.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο Λέσβου, συνοδευόμενη από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

(α) Φωτοτυπία Ταυτότητας 
(β) Φωτοτυπίες επικυρωμένες από ΚΕΠ των κάτωθι (ανάλογα την κατηγορία):

-Πολύτεκνοι & τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο
-Μονογονεϊκές οικογένειες: οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
-ΑΜΕΑ:  Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
-Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ
-Διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας: Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας ​

Τονίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η σήμανση των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους , είναι υποχρεωτική (εξαιρουμένων των σκύλων για την φύλαξη ποιμνίων) και η μη συμμόρφωση από πλευράς ιδιοκτητών  επιφέρει κυρώσεις.


Ο Αντιδήμαρχος  Ποιότητας Ζωής,
Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Καρασάββας Νικόλαος