Αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στο πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σύμφωνα με απόφαση της συγκλήτου του πανεπιστημίου Αιγαίου (αρ. συνεδρίασης 2/30.10.2014) αιτήσεις για δωρεάν σίτιση είναι δυνατόν να υποβάλονται καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.


Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της σελίδας:


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αφού σαρωθούν (scan) σε ένα αρχείο μορφής pdf θα επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση

Κανένα δικαιολογητικό δεν χρειάζεται να κατατεθεί σε έντυπη μορφή στα Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής ΜέριμναςΕισηγήσεις-Συνημμένα
Μέγεθος
125.4 KB
202.32 KB
132.02 KB