Ίδρυση Νέου Τμήματος Τουρισμού στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου μετά τη συνεδρίασή του στις 25/11/2014 στην Αθήνα ανακοινώνει τα εξής:


Επισημαίνει ότι πάγιος στρατηγικός προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπήρξε η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Τουρισμού.
Ειδικότερα μετά την πρόταση του Σχεδίου Αθηνά το Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα την ισχυρή αντίθεση του στην κατάργηση του Τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού το οποίο είχε ιδρυθεί στο πλαίσιο της Σχολής Επιστημών Διοίκησης.

Το Συμβούλιο μελέτησε  την εισήγηση – απόφαση του Πρύτανη για την ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου, η οποία διατυπώθηκε μετά από γνώμη της Συγκλήτου και διεξήγαγε ευρεία συζήτηση.

Το Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόφαση του Πρύτανη, με δέκα θετικές ψήφους, μηδέν αρνητικές και μία λευκή.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι για τη δημιουργία και λειτουργία Τμήματος Τουρισμού θα πρέπει να εκπληρωθούν πλήρως οι προϋποθέσεις που τίθενται στην απόφαση του Πρύτανη με στόχο να ενδυναμωθούν το Πανεπιστήμιο μας και η Σχολή Επιστημών Διοίκησης. 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού για τα οποία απαιτείται συγκροτημένη μελέτη και αξιολόγηση όλων των παραμέτρων πριν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.  Σε αυτό το πλαίσιο καλεί το Υπουργείο Παιδείας σε συστηματική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την επιτυχή υλοποίηση του όλου εγχειρήματος στις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.