GGO

OYZO

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Το μήνυμα του μητροπολίτη Μυτιλήνης κκ Ιακώβου για τις άγιες ημέρες του Πάσχα 2016

Το μήνυμα του μητροπολίτη Μυτιλήνης κκ ΙακώβουΙ Α Κ Ω Β Ο Σ

έλέφ καί χάριτι Θεοϋ

'Επίσκοπος καί Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Έρεσσοϋ καί Πλωμαρίου

Προς

τόν Ιερόν Κλήρον,

τις Μοναστικές Αδελφότητες

καί τόν εύλογημένον λαόν της Επαρχίας μας

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά καί περιπόθητα,


Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστη

Μέ αύτούς τους χαρμόσυνους παιάνες έκφράζουμε όχι μόνο μέ
τά χείλη μας άλλά καί μέ όλη μας τήν ύπαρξη καί τίς δυνάμεις μας
τό γεγονός της Αναστάσεως τοϋ Θεανθρώπου Κυρίου μας.

Πάλλουν άπό συγκίνηση καί εύφροσύνη οί καρδιές μας, άκούγοντας τόν ιερό
ύμνωδό νά ομολογεί ότι '' ό Χριστός μέ τήν άνάστασή Του άπό τόν
τάφο, όπως είχε πει πρίν τά Άγια Πάθη Του, μάς χάρισε τήν άληθινή
αιώνια ζωή καί τό άπειρο έλεός Του " ( Τροπάριο Αναστάσιμο).

Τέρπονται άπό άγαλλίαση οί ψυχές μας στό άκουσμα ότι
'' ό Χριστός κατέβηκε στά κατώτατα μέρη της γης, δηλαδή στόν τάφο
μέ τή νεκρωμένη άλλά άφθαροποιημένη Σάρκα Του καί στόν άδη μέ
τήν άθάνατη ψυχή Του καί εκεί συνέτριψε τους μοχλούς τοϋ θανάτου
καί τοϋ άδου, πού γιά αιώνες κρατούσαν φυλακισμένους τούς
Χριστός Ανέστη - Αληθώς Ανέστηc
δέσμιους » μετά δε άπό τρείς ήμερες αναστήθηκε άπό τόν τάφο,
όπως ό Ίωνάς βγήκε από τό κήτος '' ( Ώδή στ').

Ή πραγματικότητα τής Αναστάσεως τοΰ Χριστού μας δεν
προσεγγίζεται με τήν άνθρώπινη λογική. Δεν έρμηνεύεται νοητικά.
Αδυνατούν τά κριτήρια καί οί μέθοδοι πού έχει στή διάθεση του ό
άνθρωπος νά μας πούν γιά τήν Ανάσταση τού Κυρίου μας, γιατί ή
δύναμη τής Αναστάσεως ύπερβαίνει τά άνθρώπινα. Είναι εμπειρία
καί κατάσταση " άλλης βιοτής ". Είναι άκύρωση κάθε άνθρώπινης
λογικής. Είναι πρόγευση τής Βασιλείας τού Θεού ήδη άπό τόν
παρόντα κόσμο. Είναι βίωση τής εύαγγελικής αλήθειας.

Είναι πασχαλινή χαρά , ή όποία δέν προέρχεται ούτε άπό τίς
έφήμερες καί γήινες άπολαύσεις ούτε άπό τήν είδωλοποίηση τής
ύλης καί τής επιστήμης ούτε άκόμη καί άπό τίς πιό εύγενέστερες
εκδηλώσεις των έπιτευγμάτων τού άνθρωπίνου πνεύματος.
Γεννάται δέ καί άναφύεται μόνο άπό τή ζωντανή καί συνειδητή
σχέση μας μέ τόν Ζωοδότη Χριστό μας.

Πάσχα Θεού τό σωτήριον '', λοιπόν, καί πάλι ! Δηλαδή
πέρασμα άπό τή γή τής δουλείας , πού είναι τά πάθη μας καί οί
άμαρτίες μας , στή γή τής επαγγελίας , πού κυριαρχεί ή Χάρις τού
Αναστάντος Χριστού μας. Διάβαση άπό τό θάνατο στή Ζωή. Από τήν
άπελπισία στήν 'Ελπίδα. Από τό σκοτάδι στό Φως. Από τήν
άβεβαιότητα στή βεβαιότητα καί σιγουριά πού χαρίζει ό
Αναστημένος Χριστός μας . Από τήν άπόγνωση στήν επίγνωση τού
άληθινού Θεού. Από τήν ταραχή καί τή ζάλη τού κοσμικού
φρονήματος στήν ήσυχία τής '' έν Χριστώ πολιτείας ".

Πάσχα τής αφθαρσίας '' ξανά ! Μέ άλλα λόγια άναίρεση
τού θανάτου άπό τό Λυτρωτή τού άνθρωπίνου γένους, τόν
Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό μας. Ή άστοχη ενέργεια τών
πρωτοπλάστων νά άποδεσμευθούν άπό τήν άγάπη τού Θεού έφερε
τό θάνατο τόσο τόν πνευματικό όσο καί τό σωματικό. Όδήγησε τό
άνθρώπινο γένος στόν άδη. Αύτό, λοιπόν, τό πέπλο τού θανάτου πού
κάλυπτε τόν κόσμο μόνον Ένας - ό ΌποΙος θά προερχόταν άπό τό
χώρο τής άκτίστου ζωής - μπορούσε νά τό άνασύρει. Καί Αύτός δέν
είναι Αλλος άπό τόν ϊησού Χριστό μας , Τόν τέλειο Θεό καί Τόν
τέλειο άνθρωπο, ό Όποιος μέ τήν έκ νεκρών Ανάστασή Του έκανε
κατά χάριν αιώνιο τόν άνθρωπο, δίνοντάς τον τή δυνατότητα νά
άτενίζει άδιάλειπτα τή δόξα καί τό μεγαλείο τής Τριαδικής Θεότητος.
'' Πάσχα, Κυρίου πάσχα '' ψάλλουμε γιά άκόμη μία φορά στό
διάβα τής επίγειας παρουσίας μας , γιατί δικό Του είναι τό Πάσχα !
Εκείνος είναι ό Πασχάλιος Αμνός. Εκείνος είναι ή λαμπρή καί ή
πανήγυρις. 'Εκείνος είναι ή καταφυγή μας καί ή σωτηρία μας.

'Εκείνος μάς χαρίζει τό δώρο τής μετάνοιας καί μάς συγχωρεί τίς
άμαρτίες μας μέ τό μυστήριο τής ιεράς έξομολογήσεως. Εκείνος
είναι τελικά πού μάς τρέφει μέ τό Τίμιο Σώμα Του καί Αιμα Του
κατά τήν έπίσημη αύτή ή μέρα τής Αναστάσεως '' ( Ώδή η' ) άλλά
καί κάθε φορά πού "μετά φόβου Θεού, πίστεως καί άγάπης
προσερχόμαστε στό Ποτήριο τής Ζωής.

Γι'αύτό, 'Εσύ Κύριε, πού " μέ τό Σταυρό Σου κατήργησες τήν
κατάρα· μέ τήν ταφή Σου θανάτωσες τήν εξουσία τοϋ θανάτου καί
μέ τήν άνάστασή Σου οδήγησες τό γένος τών άνθρώπων στό φώς τής
άληθινής θεογνωσίας '' ( Στιχ. Έσπερ. τής Κυριακής τοϋ Πάσχα ) ,
άξίωσέ μας νά πορευόμαστε σ' αύτή τή ζωή ώς " υιοί τής
άναστάσεως '' ( Λουκ. 20 , 36 ), προκειμένου νά προγευόμεθα ήδη
άπό τώρα τό αιώνιο Πάσχα καί τό αιώνιο Δείπνο τής άκηράτου
Βασιλείας Σου.

Γένοιτο !

Διάπυρος πρός τόν Άναστάντα Κύριον
εύχέτης όλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ό Μυτιλήνης Ι Α Κ Ω Β ΟΣ__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com